คำว่า ศูนย์ สถาบัน ใช้อย่างไร

คำว่า ศูนย์ สถาบัน ใช้อย่างไร

          คำว่า ศูนย์ และ สถาบัน ในปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายว่า หน่วยงานหรือสถานที่ที่มีความชำนาญ และรับผิดชอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกัน

          คำว่า ศูนย์ หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่มีความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งและเน้นการให้บริการด้านนั้น เช่น ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ. ศูนย์ประสานงานป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง.

          ส่วนคำว่า สถาบัน หมายถึง แหล่งหรือหน่วยงานที่ทำวิจัย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส). สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. สถาบันไทยคดีศึกษา. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑). 

          ศูนย์-สถาบัน.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=2596

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พระราชเสาวนีย์ หมายถึง

พระราชเสาวนีย์  หมายถึง

เสาวนีย์  หมายถึง  คําสั่งของพระราชินี  โดยใช้ว่า พระราชเสาวนีย์ 

      คำว่า  เสาวนีย์ นี้มาจากภาษาบาลี จากคำว่า  สวนีย

 

อ้างอิง

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒

เฉาก๊วย คือ

เฉาก๊วย คือ

          เฉาก๊วย เป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า เฉาก้วย แปลว่า ขนมหญ้า เพราะทำจากพืชชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลโหระพา เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะคล้ายหญ้า.

          ขนมเฉาก๊วย ได้จากการนำต้นเฉาก๊วยแห้งมาต้ม จะได้น้ำลักษณะเป็นเมือกสีดำ กรองแล้วผสมแป้งเช่นแป้งเท้ายายม่อม แป้งมันสำปะหลัง ตั้งทิ้งไว้จนเย็นจะมีลักษณะคล้ายวุ้น สีดำ มีกลิ่นหอม กินกับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำเชื่อมใส่น้ำแข็ง. เฉาก๊วยนอกจากรสชาติดีแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยา ช่วยขับเสมหะ แก้คลื่นไส้ เบื่ออาหาร และแก้อาการปวดท้อง เนื่องจากขนมเฉาก๊วยมีสีดำ ภาษาไทยจึงใช้เฉาก๊วยเป็นคำเปรียบเรียกคนที่มีผิวเข้ม เช่น ผิวเฉาก๊วยอย่างเธอ เวลาออกทีวีจะขึ้นกล้องมาก.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๑๒ พฤศภาคม  ๒๕๕๓). 

          เฉาก๊วย.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=3611

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศภาคม  ๒๕๕๓

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

คำผวน คือ

คำผวน คือ

          คำผวนเป็นการเล่นทางภาษาอย่างหนึ่งในภาษาไทยที่ใช้วิธีการสลับคำหรือสลับตำแหน่งของ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ  และเสียงวรรณยุกต์ของคำตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไปเพื่อให้เกิดคำใหม่ที่อาจจะมี ความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ เรียกว่า การผวนคำ  โดยมีจุดประสงค์หลักให้เกิดความสนุกสนาน  คำที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะออกเสียงคล้องจองกับเสียงของคำในรูปเดิม  เช่น  คึกฤทธิ์-คิดลึก    สวัสดี-สะวีดัด

          การผวนคำเป็นการบริหารสมองทั้งสองซีก คือซีกซ้ายจะทำหน้าที่สลับตำแหน่งของเสียงหรือคำไปในรูปแบบต่าง ๆ  ส่วนซีกขวาจะทำหน้าที่ตกแต่งเสียงและความตามต้องการ  เช่น มาแลดูกัน-มาลันดูแก   แจ๊วหลบ-จบแล้ว

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓). 

          กุมกรรณทดน้ำ.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=3945

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

อาเศียรวาทราชสดุดี : วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

อาเศียรวาทราชสดุดี : วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

อาเศียรวาทราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กุมภกรรณทดน้ำ หมายถึง

กุมภกรรณทดน้ำ หมายถึง

          กุมภกรรณทดน้ำ ประกอบด้วยคำว่า กุมภกรรณ (อ่านว่า กุม-พะ -กัน) กับ ทดน้ำ

          กุมภกรรณ เป็นตัวละครยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นน้องของทศกัณฐ์. คำว่า ทดน้ำ หมายถึง กั้นหรือขวางทางน้ำ คำว่า ทด มาจากคำภาษาเขมร ทส่ (อ่านว่า ตั๊วะฮ์) แปลว่า ขัดหรือขวาง.  

          ตามเรื่อง กุมภกรรณจำเป็นต้องช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระราม กุมภกรรณคิดอุบายตัดศึกโดยเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าภูเขาแล้วไปนอนขวางทางน้ำ เพื่อมิให้น้ำไหลไปถึงที่ตั้งทัพของพระราม ไพร่พลของพระรามจะได้อดน้ำตายภายในเจ็ดวัน เมื่อพระรามรู้อุบายของกุมภกรรณ จึงใช้ให้หนุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกรรณ เกิดการต่อสู้กันจนกุมภกรรณพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไป

          กุมภกรรณทดน้ำ นำมาใช้เป็นสำนวน หมายถึง ผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่น เช่น หลีกไปให้พ้นทางหน่อย คนจะเดิน มานอนเป็นกุมภกรรณทดน้ำอยู่ได้.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔). 

          กุมภกรรณทดน้ำ.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=4534

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 103 other followers