วันอาสาฬหบูชา

     วันนี้เป็น  “วันอาสาฬหบูชา”   แล้วนะครับ   บล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์วันนี้   อยากให้นักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านคำ ๆ นี้  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักออกเสียงผิดไปจากหลักการอ่านกันมาก    อาสาฬหบูชา   ถ้าอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อ่าว่า   อา-สาน-หะ-บู-ชา  ถ้าอ่านตามความนิยม  (แต่ไม่ใช่การอ่านที่ถูกต้อง)  ออกเสียงได้ว่า  อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา  ครับ  ซึ่งเป็นคำนาม  หมายถึง  การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘   นะครับ   พอรู้หลักการอ่านและความหมายของคำนี้แล้ว  คิดดูสิครับว่าเราควรจะอ่านอย่างไรถึงจะคงความเป็นไทยแท้ที่เรามีคำนี้ใช้   แน่นอนครับ  แม้ว่าภาษานี้เรายืมมาจากภาษาบาลีแต่เราก็มาสร้างกฎแห่งการใช้ในภาษาไทยของเราครับ  ด้วยการคำนึงถึงธรรมชาติแห่งการออกเสียงเป็นหลักครับ

       ทีนี้  เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้กันเลยนะครับ

             วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘  ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน  เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์   อาสาฬห   เป็นชื่อเดือน  ๘ อาสาฬหบูชา   ย่อมาจากคำว่า  อาสาฬหบูรณมีบูชา   แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน  ๘   ถ้าปีใดมีเดือน  ๘     สองครั้ง  ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น  ๑๕  ค่ำเดือน  ๘  หลัง

            หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์  ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน ๖ แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง  จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น  ๔  ประเภท  (บัว ๔ เหล่า)  คือ
            ๑.  อุคฆฏิตัญญู   ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ                  (พวกฉลาดมาก)
            ๒. วิปัจจิตัญญู    ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ                  (ฉลาดปานกลาง)
            ๓.  เนยยะ    ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ                            (พวกฉลาดน้อย)
            ๔. ปทปรมะ    ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม           (พวกโง่สุด ๆ)
            จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ระลึกอาฬารดาบสและอุททกดาบสว่า มีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้ทันที แต่ท่านทั้ง ๒ ได้ตายแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์  ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ   วัปปะ   ภัททิยะ   มหานามะ   และอัสชิ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่  พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร  ซึ่งมี อริยสัจ  ๔  หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่

            ๑.    ทุกข์    ความไม่สบายกาย   ไม่สบายใจ     (ปัญหา)

            ๒.    สมุทัย    เหตุให้เกิดทุกข์    (สาเหตุของปัญหา)

            ๓.    นิโรธ    ความดับทุกข์    (วิธีดับปัญหา)

            ๔.    มรรค    ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์    (ทางดับทุกข์)

            และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว   ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก  ได้กราบทูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต   โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ    “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”    นับเป็น  “ปฐมสาวก”   ของพระพุทธเจ้า”

            ดังนั้น   ในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์   เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก   จึงเรียกเทศนากัณฑ์นี้ว่า    “ปฐมเทศนา”   หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

            ในวันอาสาฬหบูชา  มีปรากฏการณ์สำคัญ  ๆ   ในวันนี้  ถึง  ๔  ประการ  คือ

            ๑.    เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา

            ๒.    เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก

            ๓.    เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก

            ๔.    เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม  เป็นพระรัตนตรัย  คือ 

                    พระพุทธรัตนะ   พระธรรมรัตนะ   พระสังฆรัตนะ
            เมื่อรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้แล้ว  ครูปิยะฤกษ์ก็ขอให้นักเรียนทุกคนน้อมนำหลักพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นหลักแห่งการยึดถือปฏิบัติดำรงตนอยู่ในสังคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   สุดท้ายความสุขย่ิอมนำมาสู่ผู้ประพฤติธรรมแน่นอนครัีบ

7 Responses

  1. เข้าใจนำเหตุการณ์ปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับการสอนได้ดีมากครับ

  2. ชอบน้องวัวมากค่ะน่ารักดี

  3. ครูค่ะอยากทราบผลการจัดบอร์ดมากๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

    • รออีกนิดหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ครูไปอบรมที่ยโสธร ๒ วัน เมื่อประเมินผลตัดสินเสร็จแล้วครูก็จะได้เสนอเกียรติบัตรต่อผู้อำนวยการเพื่อมอบให้ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลครับ

  4. ทำให้รู้ถึงความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ

  5. ทำให้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆค่ะ

  6. นางสาว สุนิสา สมจิตร ม.4/1
    วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬห เป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: