วันเข้าพรรษา

หลังจากเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชา  วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษา    เอ…นักเรียนตอบได้ไหมครับว่า  พรรษา  หมายความว่าอย่างไร  คิดออกแล้วใช่ไหมครับ   หมายความว่า   “ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน”   ตามรากศัพท์ภาษาสันสกฤต  คำว่า  พรรษา  นี้  แปลว่า  “ปี”  เช่น   มีพระชนมายุ  ๔๘  พรรษา

แล้ว  ฤดูฝน    มีคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีคือคำใดครับ  ไม่ใช่คำว่า  วสันต์  อย่างที่นักเรียนคิดไว้แน่นอนครับ  เพราะว่า

ฤดูฝน   ตรงกับคำว่า   วัสสานฤดู

ฤดูหนาว      ”              เหมันตฤดู

ฤดูร้อน        ”              คิมหันตฤดู

ส่วน  วสันตฤดู    แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ

วันนี้จึงขอนำความเป็นมาของคำว่า  “การเข้าพรรษา”  ในพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนได้ศึกษาครับ

การเข้าพรรษา  

                  การเข้าพรรษา   เป็นวินัยอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้น คือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา จะต้องอธิษฐานอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง หรืออาวาสใดอาวาสหนึ่ง ในช่วงฤดูฝนตลอดระยะเวลา  ๓  เดือน จะเดินทางจาริกสัญจรรอนแรมไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้

วันเข้าพรรษาในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ ๒ ประการ คือ
๑.  ปุริมพรรษา   หรือ   วันเข้าพรรษาแรก เริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘   ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ   เดือน ๑๑ ของทุกปี
๒.  ปัจฉิมพรรษา   หรือ   วันเข้าพรรษาหลัง  เริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙  ถึงวันขึ้น ๑๕  ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี   สาเหตุที่มีการจำพรรษาหลัง คือพระภิกษุมีเหตุที่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปทำธุระที่อื่นกลับมาไม่ทัน

ประวัติความเป็นมาการจำพรรษา

ในสมัยนั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ที่พระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งพระนครราชคฤห์ ได้ทรงมีจิตศรัทธาสร้างวัดแรกในพระพุทธศาสนาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า สมัยนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษา บรรดาเหล่าพุทธสาวกได้เที่ยวจาริกสัญจรเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในฤดูทั้งสาม ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน อย่างไม่ย่อท้อไม่เหน็ดเหนื่อยโปรยปรายสายธรรมอันชุ่มเย็นเข้าสู่จิตใจของปวงประชา
ปกติแล้วในช่วงฤดูฝนชาวอินเดียสมัยก่อนนั้น พวกพ่อค้าวาณิชย์หรือนักบวชนอกศาสนา จะพากันหยุดสัญจรเป็นการชั่วคราว เพราะถนนหนทางที่ใช้ในการสัญจรมีโคลนตม มีหลุมมีบ่อทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง อีกอย่างชาวบ้านชาวเมืองก็พากันตกกล้า ทำนาปลูกข้าวกัน
ครั้งนั้นเมื่อชาวบ้านชาวเมือง เห็นภิกษุพุทธสาวกเดินจาริกสัญจรอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงพากันติเตียนโพนทะนาว่าการหลายอย่าง เป็นต้นว่า  ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย   พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด ๓  เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม  ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑   เว้นแต่มี กิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปพักแรมค้างคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗   คืน  เรียกว่า สัตตาหะ หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา  หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า “วิหาร” แปลว่า  ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่าน ครั้นถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก  สร้างที่พัก เรียกว่า “อาราม” ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้

โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้น มีเพียง   อัฏฐบริขาร   (มี  ๘  อย่าง)   ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน บางครั้งกว่าพระภิกษุสงฆ์จะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอน ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันองท่านเป็นพิเศษ ในช่วงเข้าพรรษา  นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมา

คำคล้ายที่ควรทราบ

            “ผ้าจำนำพรรษา”   คือ  ผ้าที่ทายกถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบแล้วในวัดนั้น ภายในเขตจีวรกาล  เรียกอีกอย่างว่า “ผ้าวัสสาวาสิกสาฏิกา”

             “ผ้าอาบน้ำฝน”   คือ   ผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝน เรียกอีกอย่างว่า “ผ้าวัสสิกสาฏิกา”

9 Responses

 1. ไปทำบุญกัน

  วันเข้าพรรษา

 2. ไปทำบุญกัน
  วันเข้าพรรษา

 3. หนูทำบุญทุกปีค่ะ

 4. หนูจะทำบุญทุกปีคะ

 5. ครูค่ะเมื่อไรจะรู้ผลการจัดบอร์ดค่ะ

 6. ครูค่ะ ผลการจัดบอร์ดบอกวันไหนค่ะ

 7. ได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติของวันเข้าพรรษาค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: