คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์  หมายถึง  คำที่ใช้ให้เหมาะสมแก่ชั้นของบุคคล   มิได้หมายถึงคำที่ใช้สำหรับพระราชาหรือพระมหากษัตริย์เท่านั้น    โดยคำราชาศัพท์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับชั้นของบุคคล   จำแนกออกเป็น  ๕  ชั้น คือ

๑. พระราชา
๒. เจ้านาย หรือ พระราชวงศ์

๓. พระภิกษุสงฆ์

๔. ข้าราชการ
๕. สุภาพชน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์

๑.   การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูลอย่างเป็นทางการ

๑.๑   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ

คำขึ้นต้น   ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
สรรพนาม

บุรุษที่ ๑ – ข้าพระพุทธเจ้า
บุรุษที่ ๒ – ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
คำลงท้าย          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๑.๒   สมเด็จพระยุพราช  หมายถึง  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  หรือ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำขึ้นต้น   ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
สรรพนาม                 บุรุษที่ ๑ – ข้าพระพุทธเจ้า
บุรุษที่ ๒ – ใต้ฝ่าละอองพระบาท
ฃคำลงท้าย           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๑.๓   สมเด็จเจ้าฟ้า หรือ พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า  (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
คำขึ้นต้น    ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม

บุรุษที่ ๑ – ข้าพระพุทธเจ้า
บุรุษที่ ๒ – ใต้ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย           ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๑.๔  พระอนุวงศ์ขั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอและพระวรวงศ์เธอ (ทรงกรม) (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ)
คำขึ้นต้น        กราบทูล………..(ออกพระนาม)……. ทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม

บุรุษที่ ๑ ชาย – เกล้ากระหม่อม    หญิง – เกล้ากระหม่อมฉัน
บุรุษที่ ๒ – ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

๑.๕   พระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอ (ที่มิได้ทรงกรม)
คำขึ้นต้น        ทูล………………(ออกพระนาม)………..ทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม      บุรุษที่ ๑ ชาย – กระหม่อม หญิง – หม่อมฉัน
บุรุษที่ ๒ – ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
๑.๖   พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า
คำขึ้นต้น        ทูล……………. (ออกพระนาม)……………
สรรพนาม

บุรุษที่ ๑ ชาย – กระหม่อม หญิง – หม่อมฉัน
บุรุษที่ ๒ – ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย          แล้วแต่จะโปรด

2 Responses

  1. ทำให้รู้ความหมายของคำราชาศัพท์มากขึ้น

  2. ดุษฎา จารีรัตน์ได้อ่านคำราชาศัพท์และการใช้คำราชาศัพท์แล้วค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: