ไม้ยมก (ๆ)

ไม้ยมก (ๆ)

ประโยชน์  ใช้เพื่อซ้ำเสียงเดิม

ไม้ยมก หรือ ยมก (ๆ)  เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนภาษาไทย มีลักษณะคล้ายเลขไทย (๒) ที่หางชี้ลงล่าง แต่เดิมนั้นไม้ยมกกับเลข ๒ เขียนอย่างเดียวกัน ไม้ยมกใช้กำกับหลังคำที่ต้องการอ่านซ้ำ เช่น “มาก ๆ”  อ่านว่า “มากมาก”

การใช้ไม้ยมก

วิธีใช้ไม้ยมก เมื่อประมวลจากการใช้ พอจะสรุปได้ดังนี้

ซ้ำคำ

“นี่ไม่ใช่งานง่าย ๆ”  อ่านว่า  “นี่ไม่ใช่งานง่ายง่าย”

“รู้สึกเหนื่อย ๆ”   อ่านว่า   “รู้สึกเหนื่อยเหนื่อย”

ซ้ำวลี

“เขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ ๆ”   อ่านว่า   “เขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ไฟไหม้”

“ในแต่ละวัน ๆ”   อ่านว่า   “ในแต่ละวันแต่ละวัน”

กรณีที่ไม่สามารถใช้ไม้ยมกได้

เสียงซ้ำแต่เป็นคำคนละชนิด

“ซื้อมา ๒ ผล ๆ ละ ๕ บาท”  ผิด   ควรเขียนว่า   “ซื้อมา ๒ ผล ผลละ ๕ บาท”   จึงจะถูก  (สมัยโบราณนิยมเขียนแบบประโยคแรก)

“นายดำ ๆ นา”  ผิด    ควรเขียนว่า    “นายดำดำนา”   คำว่า ดำ ข้างหน้าคือชื่อคน เป็นคำนาม ส่วนดำข้างหลัง คือกริยา

“คน  ๆ  นี้”  ผิด   ควรเขียนว่า  “คนคนนี้”

คำที่รูปเดิมเขียนซ้ำพยางค์ ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คำ ดังนี้

นานา เช่น นานาชนิด,  ต่าง  ๆ  นานา

จะจะ  เช่น  เห็นจะจะ, เขียนจะจะ

ในคำประพันธ์ หรือบทร้อยกรอง  เช่น

หวั่นหวั่นจิตรคิดคิดหวนครวญครวญหา (ไม่ควรเขียนว่า   “หวั่น ๆ จิตรคิด ๆ หวนครวญ ๆ หา”)

ยกเว้น  กลบทบางประเภทที่กำหนดให้ใช้ไม้ยมก

การเขียนไม้ยมก

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๕  และฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒  เขียนไม้ยมกโดยเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังไม้ยมก เช่น “สิ่งที่เป็นเส้น ๆ หุ้มยวงขนุน” และ “ติด ๆ กัน”

หนังสือ หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕ ระบุหลักเกณฑ์การเว้นวรรคไว้ว่า “ให้เว้นทั้งข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมกหรือยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ” หากแต่การเรียงพิมพ์ในเล่มกลับเว้นวรรคเฉพาะหลังไม้ยมก เช่น “หน่วยราชการต่าง  ๆ  เข้าร่วมประชุม”  รวมทั้งชื่อหนังสือเอง ซึ่งชิดหน้า เว้นหลัง (“เครื่องหมายอื่น ๆ”)   อย่างไรก็ตามในหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ “เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่  ไม้ยมก  เสมอภาคหรือเท่ากับ…”   และการเรียงพิมพ์ในเล่มสองคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น  “วันหนึ่ง  ๆ  เขาทำอะไรบ้าง”

ปัจจุบันเราพบว่าสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ต พิมพ์ไม้ยมกในลักษณะต่าง  ๆ  กัน ดังนี้

๑.    ไม่เว้นวรรคเลย เช่น “ต่างๆกัน”  ซึ่งผิดหลักเกณฑ์

๒.    เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังไม้ยมก เช่น “ต่าง  ๆ  กัน” ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์

๓.    เขียนไม้ยมกติดคำหน้า แต่เว้นวรรคด้านหลัง เช่น “ต่างๆ  กัน”  ซึ่งผิดหลักเกณฑ์

อนึ่ง ไม้ยมกไม่ใช่อักษร แต่มักจะจัดรวมไว้ในหมวดหมู่อักษรไทย   เพื่อ                  ความสะดวกในการดูภาพรวมของอักษรและเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนหนังสือไทย

อ้างอิง

 

ราชบัณฑิตยสถาน.   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕.

ราชบัณฑิตยสถาน.   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.

ราชบัณฑิตยสถาน.   หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์             

                การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.    พิมพ์ครั้งที่ ๕.

กรุงเทพฯ  :  ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๓๓.

ราชบัณฑิตยสถาน.    หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ  หลักเกณฑ์

                การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.    พิมพ์ครั้งที่ ๖

(แก้ไขเพิ่มเติม).    กรุงเทพฯ  : ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๘.

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์  และคนอื่น ๆ.    ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๓.     การใช้เครื่องหมาย

                วรรคตอน  (ออนไลน์)  ๔(๔).    เข้าถึงได้จาก  :  http://nawapat.is.in.th/?

md=content&ma=show&id=64  (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๒  กุมภาพันธ์

๒๕๕๓).

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.    ธันวาคม  ๒๕๕๒.    เครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรค

                 ตอนของไทย  (ออนไลน์)  ๑๐ (๑๐).   เข้าถึงได้จาก  :  http://74.125.153.132/

search?q=cache:cGP8cwJJ5mwJ:th.wikipedia.org/wiki

(วันที่ค้นข้อมูล  :  ๒๐  ธันวาคม   ๒๕๕๓).

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ปรียนุช ดวงเพชร
    สบายเลยค่ะ วันนี้ ข้อสอบง่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: