นิคม หมายถึง

นิคม

นิคม หมายถึง

          ชุมชน หรือหมู่บ้านขนาดใหญ่ หรือหมายถึงชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่งในที่ดินที่รัฐจัดสรรให้  มีชื่อต่าง ๆ เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์  และนิคมอุตสาหกรรม

นิคมสร้างตนเอง คือ

          บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองเพื่อ สงเคราะห์ราษฎรที่เดือดร้อนและยากจน ไม่มีที่ดินอยู่อาศัย ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการ ๔๓ แห่ง  ใน ๓๒ จังหวัด สมาชิกในนิคมสร้างตนเองจะได้รับบริการจากรัฐเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีความมั่น คงเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้

นิคมสหกรณ์  คือ

          บริเวณที่ดินที่รัฐนำมาจัดสรรให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ดินในขนาดที่เหมาะสม  โดยให้ราษฎรเหล่านั้นรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น

นิคมอุตสาหกรรม คือ

          เขต หรือบริเวณที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  นิคม.  

      (๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔).

      เข้าถึงได้จาก  :  

      http://www.royin.go.th/th/

      knowledge/detail.php?ID=4565

      อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

      ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

      ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

      เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: