คำว่า ศูนย์ สถาบัน ใช้อย่างไร

คำว่า ศูนย์ สถาบัน ใช้อย่างไร

          คำว่า ศูนย์ และ สถาบัน ในปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายว่า หน่วยงานหรือสถานที่ที่มีความชำนาญ และรับผิดชอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกัน

          คำว่า ศูนย์ หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่มีความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งและเน้นการให้บริการด้านนั้น เช่น ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ. ศูนย์ประสานงานป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง.

          ส่วนคำว่า สถาบัน หมายถึง แหล่งหรือหน่วยงานที่ทำวิจัย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส). สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. สถาบันไทยคดีศึกษา. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑). 

          ศูนย์-สถาบัน.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=2596

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: