บทความประกอบการพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.

บทความประกอบการพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.

ศน.รัชภูมิ  สมสมัย

http://www.sornorpoom.ob.tc
evaluation_47@hotmail.com

         จากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมิน สมศ. ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะกรรมการในประเด็นตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม ทำให้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้น โดยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่าง ๆ ผมขออธิบายและสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
         ตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ หมายถึง อะไรก็ได้ที่สามารถตอบสนอง ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของแต่ละโรงเรียน ซึ่งกระทำออกมาในรูปของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้ประเมินจะดูในประเด็นของกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการของคณะครูในโรงเรียน เช่น

        ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ก. คือ นักเรียนมีทักษะกีฬาเป็นเลิศ ครูสมชายจึงคิดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาแก่นักเรียน (สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) เมื่อดำเนินงานตามโครงการไปได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่า ครูในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการของครูสมชายเป็นอย่างดี เป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นคือตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์  ดูการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ
         ตัวบ่งชี้ด้านเอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่ติดตัวนักเรียน เมื่อนักเรียนจบจากโรงเรียนนั้น ๆ แล้วเป็นลักษณะที่เด่น ไม่เหมือนใคร เช่น ใน สพป.ชม.3 ถ้านึกถึงเรื่อง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ต้องนึกถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ถ้านึกถึงเรื่อง ความเป็นจีน จะนึกถึง โรงเรียนบ้านอรุโณทัย หรือโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นต้น เพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนควรยึดนักเรียนหรือบริบทของชุมชนเป็นที่ตั้งในการ กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นมา  แล้วจึงทำโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมารองรับเพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้เอกลักษณ์ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ชุมชน เช่น ผู้ปกครองยอมรับ โรงเรียนอื่น ๆ กล่าวถึง หรือได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นต้น
         ซึ่งทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์นั้นอาจเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ หรือคนละเรื่องกันก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่จุดที่เหมือนกันคือทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์นั้นต้องมีโครงการรองรับ โดยที่โครงการนั้นต้องมีกระบวนการการ P D C A เป็นสิ่งสำคัญ
         ตัวบ่งชี้ด้านมาตรการส่งเสริม หมายถึง แนวทางการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน     โดยปัญหาอันดับ 1 ที่โรงเรียนต้องดำเนินการแก้ไขคือ ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง ทั้งในเชิงของการพัฒนาจากรอบสอง และเชิงการแก้ปัญหาจากรอบสอง (ควรทำให้ครบ)  ส่วนปัญหารอง ๆ  ไปเกิดจากการระดมความคิดของคณะครูและชุมชนว่าในและนอกโรงเรียน เรานั้น มีปัญหาอะไรบ้าง แล้วช่วยกันลำดับความสำคัญ แก้ปัญหาโดยทำโครงการรองรับ และที่เหมือนเดิมคือ ต้องมี P D C A อีกเช่นเคย
         ซึ่งทั้งสามประเด็นนั้นโรงเรียนต่าง ๆ ควรเริ่มกำหนดไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินทั้งภายในและภายนอก ต้องมีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผมยินดีรับฟังและช่วยเหลือครับ

ที่มา  :  ศน.รัชภูมิ  สมสมัย 

          http://webboard.kruthai.info/index.php?topic=1089

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: