ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน

ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน

          ต่างมาเรียนเพียรศึกษาหาความรู้

คือประตูสู่หลักชัยในวิถี

เลือกคบเพื่อนหมู่มิตรคิดทำดี

ครองชีวีของตนให้ไม่คลอนแคลน

          เอ๊ะ!  ที่เห็นเช่นทุกวันนั่นแปลกนัก

วัยรุ่นจักจับมือถือควงแขน

ต่างยึดถือใฝ่หาคำว่า “แฟน”

จนเกินแกนเกินงามนาม “วัยเรียน”

 

          นักเรียนที่อยู่วัยเรียนระดับมัธยมรวมถึงนักศึกษาสายอาชีพในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนั้นแต่ละคนต่างก็มีเป้าหมายหรือมีความฝันในชีวิตของตนเองไม่มากก็น้อย   บางคนใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อให้สูงขึ้น  บางคนมุ่งที่จะเข้าสู่เส้นทางการทำงานตามอัตภาพแห่งชีวิตของครอบครัว

          ในวัยเรียนนี้  ส่วนมากก็คือชีวิตแห่งความเป็น “วัยรุ่น”     วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพฤติกรรมด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ได้แก่  ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง

          ในปัจจุบันคือยุคโลกาภิวัตน์  (Globalization)   ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วนั้น  วัยรุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  โดยพบว่าวัยรุ่นมีการจับไม้จับมือ ควงแขนเพื่อนต่างเพศ เพื่อแสดงออกถึงความรักใคร่อันนำไปสู่การใช้คำว่า “แฟน”  ที่กล่าวมานี้ก็มีสาเหตุมาจากด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  กล่าวคือ

          ด้านร่างกาย ปัจจุบันพบว่า เด็ก ๆ อายุเพียง ๑๒-๑๔  ปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากอาหารการกิน  ฮอร์โมนในร่างกาย เมื่อร่างกายมีความพร้อมในการสืบพันธุ์หรือเป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้ามก็จะนำไปสู่การรู้จักเพื่อนต่างเพศได้ง่ายและเร็วขึ้น  แต่จะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่ที่ “ใจ”

          ด้านจิตใจ ในปัจจุบันเมื่อวัยรุ่นวัยเรียนพบเห็นเพื่อน ๆ  หรือบุคคลโดยทั่วไปแสดงพฤติกรรมที่ยังไม่เหมาะสมกับวัย  เช่น  จับมือ  โอบกอด  จูบกัน  อยู่ด้วยกันในสถานที่ลับตาสาธารณชน  หากวัยรุ่นวัยเรียนดังกล่าวมีจิตใจที่ไขว้เขวแยกระหว่างความถูกต้องไม่ถูกต้อง   ความสมควรทำและความไม่สมควรทำนั้นไม่ได้แล้วปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน 

          ด้านอารมณ์  วัยรุ่นวัยเรียนทุกวันนี้มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายมาก  หากได้รับในสิ่งที่ไม่พึงพอใจ  ก็จะแสดงอาการเหล่านั้นออกมา  เช่น  พ่อแม่บอกสอนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเกินไป  วัยรุ่นวัยเรียนก็จะพยายามหนีออกจากบ้าน  แล้วไปหาทางออกด้วยการคบเพื่อนหรือไม่ยอมกลับบ้าน  ร้ายกว่านั้นคือการใช้สารเสพติดรวมถึงการทดลองใช้ยาเสพติดด้วยซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง แล้วหากไปอาศัยอยู่กับเพื่อนต่างเพศล่ะ?…

          จากผลการสำรวจของสำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมีอายุเฉลี่ยลดลง  จากอายุ ๑๘-๑๙ ปี  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙   เป็นอายุ ๑๕-๑๖ ปี  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒   สถานที่ที่วัยรุ่นวัยเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้ร่วมเพศครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นที่บ้านเพื่อนหรือบ้านตัวเอง  แล้วสถิติในอนาคตข้างหน้าจะปรากฏผลอย่างไร?

          ด้านสังคม  มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม   สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่ใหญ่มาก แต่โลกแคบ  กล่าวคือรู้จักกันน้อยลง  รู้จักกันเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ ๒-๕ คน   สังคมวัยรุ่นวัยเรียนจึงอยู่ที่เพื่อนสนิททั้งหญิงและชายและเพื่อนต่างเพศที่คบกันเพื่อนำไปสู่การใช้คำว่า “แฟน”

          อีกประการหนึ่ง  ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์  อินเทอร์เน็ตที่มีการแสดงเนื้อหาหรือรูปภาพที่วาบหวิว  ลามก  ซึ่งชวนให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ  รวมถึงระบบการแชต

หลากหลายช่องทางในการให้บริการนั้น  หากมีการหว่านล้อมด้วยถ้อยภาษาเขียนเกี่ยวกับการชักชวนไปอยู่ด้วยกันเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันนั้น  ถ้าไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจตนแล้วเมื่อวัยรุ่นวัยเรียนพลาดโอกาสในการรักษาพรหมจรรย์ในชีวิตระหว่างการเป็นวัยรุ่นวัยเรียนแล้ว อะไรจะตามมา

          คนในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งวัตถุนิยม  เชื่อแน่นอนว่าเมื่อเห็นสิ่งของต่าง ๆ ที่งดงาม  ราคาแพง  เย้ายวนตายวนใจยิ่งนักในความต้องการของวัยรุ่นวัยเรียนหญิง  ไม่ว่าจะเป็น  โทรศัพท์มือถือทันสมัย  แท็บเล็ต  เครื่องสำอาง  กระเป๋า เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้วัยรุ่นวัยเรียนหญิงอยากได้  อยากมีเหมือนเพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ  แล้วทำอย่างไรจึงจะได้มา  เพียงการคิดอยากได้นั้นไม่เป็นไร  แต่ที่น่าสลดใจคือการลงมือทำเพื่อให้ได้สิ่งของที่ต้องการเหล่านี้มาให้ได้  ดังจะเห็นว่าวัยรุ่นวัยเรียนหญิงมีอาชีพระหว่างเรียน นั่นคือ “การขายบริการทางเพศ”  ระหว่างที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษา มันเหมาะสมแล้วหรืออย่างไร

          หากการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นวัยเรียนหญิงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นมีแต่ “พลาด พลั้ง เผลอ ผิด” แล้ว  ปัญหาที่ตามมาก็คือ  “ท้องในวัยเรียน”  แล้วความฝันและเป้าหมายในชีวิตของตนเองที่ได้วาดฝันไว้ก็จะ “ดับสลาย” ยากที่จะกู้คืนมาได้

          ชีวิตวัยรุ่นวัยเรียนหญิงจะร้ายยิ่งกว่านั้น  หากชีวิตวัยรุ่นวัยเรียนหญิง “ตั้งครรภ์”  ชีวิตใหม่นั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นเพื่อมาให้ผู้สร้างได้ใช้กรรมร่วมกัน

          น่าตกใจยิ่งนัก!  จากผลการสำรวจของสำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  พบว่านักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ ๒  เพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๔๙.๘   ส่วนเพศหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๔๑.๖  ก็เท่ากับว่าใน ๑๐๐ คนในชีวิตของการเป็นวัยรุ่นวัยเรียน มีชาย-หญิงที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เพียง ๕๐ คน  ส่วนระดับการศึกษาอื่น ๆ ในวัยรุ่นวัยเรียนก็มีเหมือนกันแต่ค่าสถิติไม่มากเท่านักเรียนระดับนี้  แล้วปีต่อไปล่ะ  สถิติจะไม่สร้างความวิตกให้กับคนทั้งชาติหรือ?

          การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนทำได้หรือไม่?  ทำได้สิ

          วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนหญิง  เริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเองก่อนว่า  “ตนเองเป็นวัยรุ่นพร้อมที่จะสืบพันธุ์ตั้งครรภ์ได้”  วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ “การไม่ร่วมเพศกับชายใดทั้งสิ้น”  จนกว่าเราจะศึกษาสำเร็จมีอนาคตที่ดีตามที่วาดฝัน   ถ้าหากหลีกเลี่ยงที่จะร่วมเพศไม่ได้ล่ะ?   วัยรุ่นวัยเรียนหญิงก็ต้องรู้จักวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวซึ่งมีหลายวิธี  แต่วิธีที่ขอแนะนำและเหมาะสมกับวัยรุ่นวัยเรียนคือ “ต้องให้ฝ่ายชายที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยใช้ถุงยางอนามัย” เท่านั้น

          สถิติในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นวัยเรียนก็ยิ่งน่าตกใจอีก!  จากผลการสำรวจของสำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  พบว่านักเรียนชายระดับ ม.๕  ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เพียงร้อยละ ๕๑.๑     และนักเรียนชายระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒  ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เพียงร้อยละ ๕๕.๐    ส่วนเพศหญิง  พบว่านักเรียนหญิงระดับ ม.๕  ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เพียงร้อยละ ๕๔.๑   และนักเรียนหญิงระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒   ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เพียงร้อยละ ๕๐.๐   ก็เท่ากับว่าในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นวัยเรียนทั้งชายและหญิงนั้นจะใช้ถุงยางอนามัยเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีเพศสัมพันธ์  แล้วปีต่อไปล่ะ…สถิติการใช้ถุงยางอนามัยจะไม่ลดลงหรือ?  แล้วผลที่ตามมาคือปัญหา “ท้องในวัยเรียน” ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างแน่นอน  วัยรุ่นวัยเรียนหญิงก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับคำที่ใช้เรียกตนเองใหม่อีกคำหนึ่ง  นั่นคือคำว่า “แม่”

          จากข้อมูลสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔   พบว่าการคลอดบุตรจากแม่ที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แม่คลอดบุตรที่มีอายุ ๑๐-๑๙ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕   ด้วยเหตุนี้เมื่อแม่อายุน้อย ๆ ยังไม่พร้อมในภาวะการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร  จึงทำให้น้ำหนักตัวทารกแรกเกิดซึ่งเป็นลูก ๆ ของแม่กลุ่มนี้มีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์โดยมีค่าร้อยละที่สูงขึ้น ปัญหานี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาต่อเนื่อง เช่น ภาวะโรคแทรกซ้อน  น้ำหนักและส่วนสูงของร่างกายที่ไม่ได้พัฒนาการตรงตามวัย  สติปัญญาของทารกที่ไม่มีความฉลาดและสมบูรณ์  เด็กสมาธิสั้น  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีเลยต่อกำลังพลสำคัญของชาติในอนาคต  ซึ่งกำลังพลที่ดีของชาตินั้นจะต้องมีประชากรที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมมีสติปัญญาที่ปราดเปรื่องและมีคุณธรรมที่สูงด้วยเช่นกัน

          ปัจจุบัน เหตุการณ์และข้อมูลที่ประจักษ์ชัดคือวัยรุ่นวัยเรียนของประเทศไทยมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและไม่มีการป้องกัน  ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ที่จะตั้งครรภ์  อีกทั้งเกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์  อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจของวัยรุ่นวัยเรียนและบุตรที่คลอดออกมา  ตลอดจนบิดามารดา และผู้ปกครองแล้ว  ยังมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วย

          วัยรุ่นวัยเรียนทั้งชายและหญิงทุกคน  เราจงมาตระหนักในปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และปัญหาการท้องในวัยเรียนกันเถิด  สร้างความดีงามให้แก่ตนเองด้วยการตั้งใจเรียน  เชื่อฟังคำบอกสอนของบิดา มารดา และครูอาจารย์ด้วยความเคารพ  รักษามารยาทในการอยู่ในสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยคบเพื่อนต่างเพศเพียงเพื่อรู้จัก  ให้การช่วยเหลือ แบ่งปัน มีมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งกาย วาจา และใจ  พึงไม่ใฝ่หาซึ่งอารมณ์และเหตุอันที่จะนำตัวเราไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

          ต่อไปนี้  วัยรุ่นวัยเรียนโดยเฉพาะผู้หญิงต้องพยายามเรียนรู้กับโลกกว้างแห่งการเป็นยุคโลกาภิวัตน์  มีสติมั่นในการประคองตนเพื่อไม่ให้ฝันสลายในวัยเรียน   ความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรหมลิขิตแต่ขึ้นอยู่กับ “การรู้จักคิดและการปฏิบัติดีที่ตัวเรา” ต่างหาก

                    ฝันจะไม่สลายหายไปแน่

ขอเพียงแต่มีจิตมั่นมิหวั่นไหว

สร้างความดีเสริมความงามตามวินัย

จะทำให้ “ฝันสำเร็จ” เสร็จสมบูรณ์

โดย  นายปิยะฤกษ์   บุญโกศล

ครู  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  สพม. เขต ๒๙

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

บทความนี้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่

๑.  Web Blog Entry ตามลิงก์ URL นี้ :  

     https://krupiyarerk.wordpress.com/2013/10/15/fansalai2556/

๒.  Fan Page Facebook ชื่อ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” 

     ตามลิงก์  URL นี้  : https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C/239143596095713

    ๓. Twitter ตามลิงก์ URL นี้ :  https://twitter.com/piyarerk

    ๔. ทาง SlideShare ตามลิงก์ URL นี้ :  http://www.slideshare.net/piyarerk/ss-27192183

ส่วนเอกสาร ที่เสนอเป็น SlideShare ด้านล่างนี้สำหรับรองรับสมรรถภาพของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานอีกทางหนึ่งครับ เพื่อให้เกิดความสบายดวงตาในระหว่างที่อ่าน โดยให้คลิกที่เครื่องหมายลูกศรสี่มุมเพื่ออ่านแบบขยายเต็มหน้าจอ หรือ กรณีที่ไม่สามารถอ่านข้อความด้านบนได้ หรือ กรณีข้อความไม่สมบูรณ์และไม่มีความคมชัดครับ

662 Responses

 1. มีประโยชน์มากค่ะ เรื่องนี้ และทุกวันนี้เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เขียนเลยค่ะ จะแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านด้วย

  • ครับ 🙂 โปรดแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านด้วยนะครับ และช่วยกันแชร์ต่อด้วย เพื่อจะได้เปิดโลกทัศน์

  • อ่านแล้วได้แล้วข้อคิดดีๆมากๆ
   เลยค่ะ

 2. ชื่นชอบเรื่องนี้มากเลยค่ะ ทำให้มองเห็นสภาพปัญหาในเมืองไทยอีกแง่หนึ่งค่ะ

 3. ชื่นชมกับบทความค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ผลิตผลงานดีๆ เพื่อลูกศิษย์และเยาวชนไทยต่อไปนะคะ

 4. วันนี้เป็นอีกวันหนึี่งที่ได้เข้ามาติดตามเว็บของคุณครูครับ บทความนี้ดีมากครับ ขอแชร์ให้เพื่อนๆในชุมชนเฟสบุ๊กได้อ่านนะครับ

 5. อ่านแล้วได้แง่คิด ความรู้มากๆค่ะ คุณครู

 6. ได้ข้อคิดสำหรับชีวิตอย่างดีเล้ยค้ะ

 7. อ่านแล้วได้รับความรู้แนวทางในการปฏิบัติที่ดีมากๆ

 8. บทความเรื่องนี้เขียนดีมากๆค่ะ วันหลังจะให้เด็กนักเรียนมาศึกษา รอให้เปิดเทอมก่อนค่ะ เผื่อเขาจะได้แนวคิดที่ดีงามไปใช้ในชีวิต จากครูกัน จ.เพชรบุรี ค่ะ

 9. ได้รับความรู้และข้อคิดที่ดีเหมาะสมอย่างยิ่ค่ะกับเหตุการณ์สภาพของประเทศของเราในปัจจุบัน

 10. ยิ่งอ่านเรื่องนี้ยิ่งทำให้ได้รับความรู้และข้อคิดในการใช้ชีวิตแก่หนูมากๆค่ะ

 11. เรื่องนี้มีประโยชน์มากเลยครับ ทำให้รู้ว่าวัยรุ่นชายก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากและก็ต้องรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียนครับ

  • ครับ 🙂 ใช่แล้วครับ วัยรุ่นชายก็ต้องรู้จักยับยั้งตนเองด้วยครับ รักในวัยเรียนได่แต่ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันในวัยเรียนดีที่สุดครับ

   • ครับ ผมต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนชายของผมรู้จักยับยั้งตนเองไม่ให้มีอะไรกับใครก่อนถึงเวลาสมควรครับ

   • ครับ 🙂 เยี่ยมมากเลยครับ

 12. เรื่องนี้ดีมากค่ะคุณครู อ่านแล้วได้ข้อวามรู้และข้อคิดอย่างดีเลย

 13. ได้รับความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณครุณครู

 14. อ่านแล้วได้รับความรู้มากๆ ค่ะ อยากให้ทุกๆ คนได้อ่านเรื่องนี้กันจังเลย

  • ครับ ตอนนี้ก็แชร์ให้เพื่อน ๆ ในเฟสบุ๊กอ่านกันบ้างแล้ว กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องหรือข่าวสารบันเทิงประชากรไม่ค่อยนิยมบริโภคกันมากเท่าไรครับ 🙂

 15. อ่านแล้วทำให้เกิดมุมมองว่าสิ่งใดเราควรทำไม่ควรทำ เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ

 16. เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นค่ะ

 17. เนื้อหาดีอ่านแล้วได้ประโยชน์ครับ ขออนุญาตแชร์นะครับ

 18. อ่านแล้ว ได้ข้อคิดที่ดีมากเลย
  .

 19. ทำให้เราตระหนักถึงเรื่อง ท้องในวัยเรียน

 20. อ่านแล้วสนุกครับ

 21. อ่านแล้วได้ความรู้ดีครับ มากๆ

 22. ได้ข้อคิดมากเลยนะครับ

 23. อ่านแร้วมีประโยชน์มากค่ะ เขียนดีมากๆ

 24. อ่านแล้วได้รับประโยชน์และข้อคิดมากมายเลยค่ะ

 25. เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

 26. ได้ความรู้มากค่ะ^^

 27. อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะมีประโยชน์และสาระมากมาย เกี่่ยวกับความรู้รอบตัวค่ะ

 28. อ่านแล้วมีประโยชน์และสาระมากมาย เกี่่ยวกับความรู้รอบตัวค่ะ

 29. อ่านแล้ว ได้ข้อคิดดีมากเลยครับ

 30. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

 31. อ่านเเล้วให้ประโยชน์เเก่ผู้เรียน เเละเป็นคติเตือนใจเเก่วัยรุ่นจริงๆครับ

 32. ผมคิดว่าการท้องในวัยเรียน เป็นความผิดพลาดของตัวบุคล ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้าเกิดตั้งครรภ์โดยไม่เจตนา ล้วนเป็นปัญหาทั้งนั้นครับ ดังนั้น 1แหล่ะ ควรรู้จักวิธีป้องกัน แต่ที่สำคัญยิ่งนัก ควรรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด จริงไหมครับครู

 33. ได้ความรู้มากขึ้นเลยค่ะ เนื้อเรื่องดีมาก

 34. อ่านแล้วได้รับประโยชนืและมีข้อคิดดีมากค่ะ

 35. อ่านแล้วมีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 36. เป็นประโยชน์สำหรับวัยเรียนในสมัยนี้มากครับ สำหรับทุกวันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก

 37. อ่านแล้วทำให้แง่คิดในหลายๆด้านของสังคมทุกวันนี้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เนื้อเรื่องน่าติดตาม ไม่น่าเบื่อค่ะ

 38. อ่านแล้วได้ความรู้เยอะมากๆๆๆค่ะ

 39. ขอบคุณความรู้ดีๆที่มอบให้นะค่ะ

 40. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 41. ได้ความรู้มากมายครับ

 42. ได้รับความรู้มากมาย

 43. อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมากเลยค่ะ

 44. มีประโยชน์มากเลยค่ะ

 45. ได้ความรู้มากมายคะ

 46. ขอบคุณความรู้ที่เขียนมาให้นะค่ะ

 47. ได้รับความรู้มากเลยคะ ขอบคุณนะคะ

 48. อ่านเเล้วได้ความรู้มากๆค่ะ ให้ข้อคิดสำหรับชีวิตได้เป็นอย่างดี
  เป็นประโยชน์ที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้มากเลยค่ะ

 49. ได้ข้อคิดดีๆ มากเลยครับ

 50. ดีมากค่ะ อ่านแล้วให้แง่คิดด้วยค่ะ

 51. อ่านแล้วได้ความรู้ ข้อคิด แง่คิด และประโยชน์มากมายเลยค่ะ

 52. อ่านแล้วได้ความรู้เยอะจริงๆค่ะ

 53. อ่านแล้วค่ะ ดีมากคะได้ข้อคิด แง่คิด และประโยชน์มากมายเลยค่ะ

 54. อ่านแล้วค่ะ ดีมากคะได้ข้อคิด แง่คิด และประโยชน์มากมายเลยค่ะ

 55. อ่านแล้วได้ประโยชน์อย่างมากเลยครับ

 56. อ่านแล้วได้ข้อคิดค่ะ

 57. ได้ข้อคิดที่ดี พร้อมกับประโยชน์จากการอ่านมากเลยครับ

 58. อ่านแร้วได้ประโยชน์ และได้แง่คิดที่หลากหลายมากคร่

 59. อ่านแล้วได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งข้อคิด คติเตือนใจ

 60. บทความเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นมากเลยครับ ในบทความมีข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นเครื่องเตือนใจให้วัยรุ่นได้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับวัยของตัวเอง ผมเป็นคนหนึ่งที่อ่านแล้วได้ข้อเตือนใจและได้ประโยชน์จากบทความนี้มากเลยทีเดียวครับ ครูเขียนดีมากครับ

 61. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 62. ได้ ความรู้ สุดๆๆๆๆ เลยคับครู

 63. ขอบคุณสำหรับบทความนะคะ อ่านเเล้วได้รู้เเละเข้าใจอะไรต่างๆขึ้นเยอะเลย เป็นบทความที่ดี เเละจำเป็นที่เราจะต้องรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน [ขอเเชร์ต่อนะคะ]

 64. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 65. เท่าๆที่ผมได้อ่านมานะครับ มีประโยชน์มากๆเลยครับ เหล่าวันรุ่นวัยเรียนทั้งชายทั้งหญิง ควรตะหนักถึง การมีเพศสัมพันธ์ควรที่จะหลีกเลี้ยงหรือถ้าหลีกเลี้ยงไม่ได้จิงๆ ก็ควรรู้จักปกกันตนเอง การที่ท้องก่อนเรียนจบนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ เราเสียอนาคต เสียการเรียน รวมทั้งเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้ปกครอง

 66. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 67. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 68. ได้ข้อคิดดีมากครับ อ่านแล้วเป็นประโยชน์มากเป้นการเพิ่มความรู้มากเลยครับ

 69. ได้ความรู้มากมายเลยคร่ สุดยอดดด

 70. ได้ข้อคิด และประโยชน์ที่ดีมากครับ 😉

 71. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 72. อ่านแล้วชอบมากคะเป็นกำลังใจสำหรับผลงานชิ้นต่อไปนะคะ….

 73. ได้ข้อคิดดีมากครับ อ่านแล้วเป็นประโยชน์มากเป็นการเพิ่มความรู้มากเลยครับ

 74. อ่านแล้วสนุกมีสาระข้อคิด แง่คิดมุมมอง มีประโยชน์มากเลยครับ สะท้อนถึงสังคมปัจจุบันอย่างมากเลยครับ

 75. เป็นอีกบทความหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวันเรียนที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เมื่ออ่านแล้วก็ได้ข้อคิด และหวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ปัญหานี้ลดลง

 76. อ่านแล้ว ได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะ

 77. ได้ความรู้ และได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ

 78. ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเลยค่ะ

 79. ได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะ

 80. อ่านแล้วทำให้เราคิดได้……..คิดว่าตอนนี้เราควรจะทำอะไรในชีวิตเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองมากที่สุด

 81. อ่านแล้ว สนุกและได้ความรู้มากมายค่ะ

 82. ได้รับประโยชน์มากเลยคะ

 83. อ่านแล้วสนุกและได้ข้อคิดด้วยค่ะ

 84. ได้ข้อคิดดีมากค่ะ อ่านแล้วเป็นประโยชน์มากเป็นการเพิ่มความรู้มากเลยค่ะ

 85. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลย ได้คติเตือนใจหลายๆอย่างคะ

 86. บทความนี้ดีมาก และก็เปนประโยชน์มาเลยนะคะ

 87. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลย ได้คติเตือนใจหลายๆอย่างคะ

 88. อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมากเลยค่ะ

 89. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลย ได้คติเตือนใจหลายๆอย่างคะ

 90. เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

 91. มีเนื้อหาที่ดีมากค่ะ ให้ความรู้เราหลายอย่าง

 92. เป็นตัวอย่างที่ดีครับ จะเก็บไว้คิดในใจเสมอครับ

 93. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก

 94. เป็นเนื้อหาที่ดีมากค่ะ มีความรู้หลายอย่างมีดี

 95. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากคะ

 96. เนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ ทำให้เราได้เรียนรู้โลกได้กว้างมากยิ่งขึ้น ได้ประโยชน์เยอะมาก ทำให้ผู้หญิงเราสามารถเอาชีวิตรอดจากปัญหาเหล่านี้ได้
  ขอบคุณครูมากๆค่ะ ที่เขียนบทความดีๆแบบนี้ให้อ่าน อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ่ค่ะ

 97. เนื้อหาดีมากเลยคะ อยากให้คนอื่นได้อ่านบ้าง ขอเเชร์ต่อนะคะ

 98. อ่านแล้วค่ะ ได้ความรู้มากขึ้นค่ะ

 99. อยากจะให้คนอื่นได้อ่านด้วย ขอเเชร์ต่อนะคะ เนื้อหาดีมากๆ

 100. อยากจะให้คนอื่นได้อ่านด้วย ขอเเชร์ต่อนะคะ เนื้อหาดีมากๆ ได้รู้อะไรต่างๆ มากขึ้นเยอะเลย

 101. เนื้อหาดี สุดๆๆๆเลยค่ะ

 102. เป็นเรื่องที่ดีมากครับ สะท้อนปัญหาหนึ่งของสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยครับ จะติดตามผลงานต่อๆไปครับ

 103. อ่านแล้ว ได้ความรู้มากค่ะ

 104. เนื้อหาดีมากค่ะ

 105. ได้ความรู้แง่คิดดีๆ มากมายเลยค่ะ

 106. เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

 107. อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมากเลยค่ะ

 108. ได้ข้อคิดดีๆ เยอะมากเลยครับ

 109. อ่านแล้ว รู้สึกว่าสื่อนี้ให้ทั้งความรู้ทั้งคติเตือนใจมากมายเลยค่ะ

 110. อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ

 111. เนื้อหาดีมากค่ะ ได้ข้อคิด และความรู้ด้วยค่ะ

 112. ได้ความรู้และข้อคิดมากมายค่ะ

 113. ได้ข้อคิดดีๆ อ่านแล้วคิดบวกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

 114. ข้อคิดดีดีเพียบเลยค่ะ อ่านไปก็สนุกอีกแบบ

 115. อ่านแล้ว ได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะ

 116. อ่านแร้วได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอเเชร์น๊ะค่ะ

 117. อ่านแล้วมีสาระและได้ข้อคิดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

 118. ได้คิดคิดที่ดี มากมายเลยค่ะ

 119. ได้รับประโยชน์มากเลยค่ะ

 120. ได้ข้อคิดดีมากมายเลยค่ะ

 121. ได้รับเนื้อหาดีมากค่ะ ได้รับความรู้มากเลยค่ะ

 122. อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆมากเลยค่ะ 🙂

 123. อ่านแล้วได้สาระมากเลยครับ ช่วยเตือนสติวัยรุ่นได้ดี

 124. เป็นเรื่องสมควรที่จะปฏิบัติตามครับ

 125. อ่านแล้วได้สาระมากเลยครับ ช่วยเตือนสติวัยรุ่นได้ดีมากครับ

 126. อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ

 127. เรื่องนี้น่าอ่าน ให้ข้อคิด

 128. อ่านแล้วนะคะน่าสนใจค่ะเนื้อหาน่าสนใจ ดีมากค่ะ

 129. อ่านแล้วได้ความรู้มาก และได้ข้อคิดเยอะมากเลย

 130. ขอบคุณนะครับ ความรู้ดี ๆ ที่ครูแบ่งปัน

 131. อ่านแล้วได้สาระมากเลยครับ ช่วยเตือนสติวัยรุ่นได้ดี

 132. เนื้อหามีสาระ มีประโยชน์มาก สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบัน ขอเเชร์ต่อนะคะ

 133. ได้ข้อคิดดีมากมายเลยค่ะ

 134. อ่านแล้วสนุกมากค่ะ ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย

 135. อ่านแล้วได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะ 🙂

 136. ขอบคุณนะค่ะคุณครูสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ 🙂

 137. อ่านแล้วยังให้ข้อคิดดีๆมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับข้อคิดดีๆ

 138. อ่านแล้วยังให้ข้อคิดดีๆมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับข้อคิดดีๆ

 139. อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆค่ะ

 140. อ่านแล้วมีประโยชน์มากค่ะ.เนื้อดีมากค่ะ

 141. อ่านแล้วได้ประโยชนืมากค่ะ

 142. อ่านแล้วได้ความรู้และข้อคิดๆ มากมายเลยค่ะ

 143. ทำให้เราตระหนัก ถึงการท้องก่อนวัยอันควร บทความดีมากเลยคะ

 144. เรื่องราวน่าสนใจมาก เพราะเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันได้ดีมากเลยค่ะ

 145. อ่านแล้ว เนื้อหาดีมากค่ะ

 146. ขอบคุณที่คุณครูได้สร้างเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้พวกเราศึกษานะค่ะ

 147. อ่านเเล้วได้ความรู้เรื่องดีๆมากๆเลยค่ะ

 148. หนูอ่านแล้วดีมากๆค่ะ ได้ข้อคิดดีมากค่ะ

 149. อ่านแล้วค่ะ มีประโยชน์มากๆเลยคะ ขอบคุณคะสำหรับข้อคิดดีๆ

 150. ดีมากๆคะ สำหรับความรู้ดีๆมีสาระ

 151. อ่านแล้วค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะ

 152. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ

 153. อ่านแล้วได้ข้อคิดที่ดี มีสาระน่ารู้มากเลยคะ

 154. อ่าแล้วฟินมากครับ

 155. อ่านแล้วได้ข้อคิดที่ดี

 156. ขอแชร์ให้เพื่อนๆอ่านหน่อยนะคะ

 157. มีสาระมากค่ะ อ่านแล้วโครตฟิน

 158. เนื้อหาดีมากเลยคะ เพราะสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันที่มีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังมีประโยชน์ ได้ข้อคิดอย่างมากเลยคะ

 159. อ่านแล้วค่ะ ได้ข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะครู

 160. อ่านแล้วรู้สึกข้อคิด เตือนใจดีมากค่ะ

 161. อ่านแล้วรู้สึกสนุกมากค่ะ ได้ข้อคิดเยอะมากค่ะ

 162. อ่านแล้วรู้สึกดี ได้ข้อคิดดีๆครับ

 163. อ่านเเล้วสนุกมากค่ะมีสาระเพลิดเพลิน เป็นคติเตือนใจ

 164. ได้ข้อคิดที่ดีครับ

 165. เนื้อหาดีมากค่ะ มีสาระ ได้แง่คิดดีๆ หลายด้านเลยค่ะ

 166. มีข้อคิด สนุกสนานคะ่ เเละได้ความรู้จากการอ่านค่ะ

 167. อ่านแล้วได้ข้อคิดที่ดีครับ

 168. อ่านแล้วได้แง่คิดมากมายเลยค่ะ

 169. ได้ข้อคิดที่เตือนใจมากเลยครับ

 170. ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

 171. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากๆครับ
  สอนผมในด้านต่างๆ หลายเรื่องมากๆครับ

 172. อ่านแล้วดีมากๆเลยคะ นำไปใช้ได้เลย

 173. ได้รับเนื้อหาดีมากค่ะ ได้รับความรู้มากเลยค่ะ

 174. มีสาระมากค่ะ อ่านแล้วโครตฟินค่ะ

 175. ได้ความรู้มากเลยคับ

 176. ได้ข้อคิดและได้ประโยชน์มากค่ะ

 177. ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

 178. ได้ความรู้มากคับ

 179. ได้ข้อคิดดีๆค่ะ

 180. มีความรู้และข้อคิดดีๆค่ะ

 181. อ่านแล้วได้ข้อคิดที่ดีครับ

 182. ได้ข้อคิดดีๆค่ะ

 183. เนื้อกาดีมากค่ะ อ่านแล้วเพลินดี ขออนุญาตแชร์นะคะ

 184. อ่านเเล้วมีความคิด เเละเตือนใจได้มากเลยครับ

 185. อ่านแล้วมีประโยชน์มากๆค่ะ

 186. #อ่านแล้วได้ความรู้และข้อคิดมากเลยค่ะ #ขอแชร์นร๊คร๊ =)

 187. อ่านแล้ว ได้ข้อ คิดมากมายเลยค่ะ

 188. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากๆคะ ^_^

 189. Chanetti Sansuk
  อ่านแล้วได้แง่ คิดมากมายเลยค่ะ คุณครู

 190. อ่านแล้วได้แง่ คิดมากมายเลยค่ะ คุณครู

 191. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ ช่วยสอนในหลายๆเรื่อง

 192. ผมว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากครับผม และสอนให้รู้ว่าการท้องในวัยเรียนนี้มันไม่สมควร

 193. ได้อ่านแล้วเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์มากเลยครับ

 194. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากๆครับ
  สอนผมในด้านต่างๆ หลายเรื่องมากๆครับ

 195. ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

 196. อ่านแล้วได้ความรู้มาๆๆค่ะ

 197. อ่านแล้วค่ะ ได้ข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะ

 198. อ่านแล้วได้สาระมากๆมากๆเลยค่ะ

 199. ได้รับความรู้ข้อเตือนใจมาก

 200. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ

 201. หนูอ่านแล้วดีมากๆค่ะ ได้ข้อคิดดีมากค่ะ

 202. ขอแชร์ให้เพื่อนๆอ่านหน่อยนะคะ

 203. อ่านแล้วได้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยค่ะ

 204. อ่่านเเล้วได้ประโยชน์มากครับ ได้ขอคิดดีๆเยอะเลย คับ

 205. อ่านแล้วมีประโยชน์มากม่ายเลยค่ะ

 206. อ่านเเล้วได้ข้อคิด เเละความรู้ครับ

 207. อ่านแล้วได้ประโยชน์ดีมากค่ะ

 208. ได้ความรู้มากเลยครับ

 209. อ่านเเล้วเตือนใจมากครับ

 210. มีประโยชน์มากเลยครับ

 211. ได้ความรู้มากมาย

 212. มีประโยชน์มากค่ะ เพราะสังคมทุกวันนี้เป็นยุคโลกาพิวัฒ เราต้องช่วยกันรณรงค์เรื่องท้องในวัยเรียนค่ะ

 213. ได้ความรู้มา่กมายครับ

 214. ได้อ่านเเล้วมีประโยชน์มากครับ

 215. อ่านแล้ว มีความรู้ มากๆๆๆๆ

 216. อ่านแร้ววว สุดยอดมาก ได้ความรู้เยอะแยะเลยยคร่

 217. ได้ข้อคิดดีๆมากเลยค่ะ

 218. เนื้อหาดีมากค่ะ

 219. ให้ข้อคิด ดีๆ ดีมากๆเลยค่ะ

 220. เนื้อหาดีมากค่ะ่

 221. บทความนี้อ่านแล้วเพลิดเพลินและได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

 222. อ่านแล้วครับ เนื้อหาดีมากครับ อ่านแล้วให้คติสอนใจต่อผู้อ่านมากๆครับ

 223. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยรุ่นมากกกกกค่ะขอบคุณค่ะ

 224. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

 225. เนื้อเรื่องดีมากค่ะ 🙂

 226. เนื้อหาสาระ ดืมากค่ะ (y)

 227. เนื้อหามีประโยชนืมากๆครับ 🙂

 228. อ่านแล้วมีข้อคิดมากมายเลยค่ะ

 229. ได้รับความรู้มากค่ะ

 230. ได้รับความรู้มากค่ะ

 231. ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะ อ่านแล้วได้สาระมากค่ะ

 232. อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมากค่ะ เนื้อหาสาระมีประโยชน์มากค่ะ

 233. เนื้อหาดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วทำให้เกิดข้อคิดอีกมากมายเลยค่ะ

 234. อ่านแล้วได้ข้อคิด มากมายเลยค่ะ^^

 235. อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ เนื้อเรื่องดีมากๆเลยค่ะ

 236. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ ให้ข้อคิดอีกมากมายค่ะ

 237. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ ให้ข้อคิดต่างๆ

 238. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ ให้ข้อคิดอีกมากมายค่ะ

 239. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยครับ ให้ข้อคิดต่างๆ มากมาย

 240. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ ให้ข้อคิดดีๆมากมาย

 241. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยครับ

 242. อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากค่ะ มีประโยชน์ ได้ความรู้มากเลยค่ะ เนื้อหาดีมากๆ

 243. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

 244. อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ เนื้อเรื่องดีมากๆเลยค่ะ

 245. อ่านแล้วมีข้อคิดมากมายเลยค่ะ

 246. อ่านแล้วได้ความรู้เยอะมากค่ะ

 247. อ่านแล้วได้ความรู้เยอะมากคับ

 248. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากเลยครับ

 249. ได้ข้อคิดเยอะมากเลยครับ

 250. อ่านแล้วมีเนื้อหาสาระดีมากเลยค่ะ

 251. อ่านแล้วมีเนื้อหาสาระและคติเตือนใจดีมากเลยค่ะ

 252. อ่านแล้วมีเนื้อหาสาระดีมากครับ

 253. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากๆๆครับ

 254. สนุกมากเลยคราบ

  .

 255. อ่านเเล้วได้ข้อคิดเยอะมากเลยครับ+ +

 256. อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

 257. มีประโยชน์มากค่ะ

 258. อ่านแล้วได้ข้อคิดมากค่ะ

 259. อ่านเเล้วมีประโยชน์มากๆๆครับ

 260. อ่านแล้วได้ความรู้เเละข้อคิดกีๆมากๆค่ะ

 261. อ่านแล้วได้รับความรู้และมีข้อคิดดีๆมากค่ะ

 262. อ่านแล้วได้รับความรู้มากๆเลยค่ะและข้อคิดดีๆมากเลยค่ะ

 263. อ่านแล้วมีสาระมากค่ะ

 264. อ่านแล้วมีสาระมากๆเลยค่ะ

 265. อ่านแล้วนะคะ สาระเยอะมากค่ะ

 266. อ่านแล้วมีสาระมากๆค่ะ

 267. อ่านแล้วมีสาระมากเลยค่ะ

 268. อ่านเเล้วสนุกมากเลยคับได้ข้อคิดดีมากคับ

 269. อ่านแล้วมีสาระมากๆเลยค่ะ

 270. เป็นเรื่องที่ให้แง่คิดดีมากคะ

 271. มีความรู้มากค่ะ

 272. ได้ความรู้มากเลยครับ

 273. ได้ความรู้มากค่ะ และยังสอนให้ทุกคนตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

 274. ได้ประโยชน์และความรู้มากเลยค่ะ และยังเตือนใจให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ด้วยค่ะ

 275. อ่านแล้วมีสาระดี มีประโยชน์มากเลยครับ

 276. อ่านแล้วได้ข้อคิดที่ดีๆมากมายเลยค่ะ

 277. อ่านแล้วมีสาระมากๆเลยค่ะ

 278. อ่านแล้วมีสาระมากๆเลยค่ะ

 279. อ่านแล้วได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะ^^

 280. อ่านแล้วได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะ

 281. อ่านแล้วได้รับความรู้มากเลยค่ะ

 282. อ่านแล้วได้รับข้อคิดดีๆมากค่ะ

 283. อ่านแล้วได้รับความรู้มากค่ะ

 284. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 285. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณนะคะ

 286. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ

 287. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

 288. มีประโยชน์มากค่ะ เรื่องนี้ และทุกวันนี้เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เขียนเลยค่ะ จะแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านด้วยค่ะ

 289. อ่านแล้วเนื้อหามีสาระดีมาก มีประโยชน์มากเลยครับ

 290. อ่านแล้วเนื้อหามีสาระดีมาก มีประโยชน์มากเลยค่ะ

 291. อ่านแล้วเนื้อหามีสาระดีมาก มีประโยชน์มากเลยครับ

 292. #..อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ

 293. อ่านแล้วรู้เรื่องเลยค่ะ เตือนสติวัยรุ่นไทย

 294. มีสาระ และมีประโยชน์มากค่ะ
  สะท้อนถึงปัญหาในปัจจุบันได้ชัดเจน
  ควรส่งเสริม จะแชร์ให้คนอื่นๆ ได้อ่านด้วยค่ะ

 295. เนื้อหาดีมากเลยค่ะ ทั้งมีสาระ และมีประโยชน์

 296. เนื้อหาดีมากเลยค่ะ ทั้งมีสาระและมีประโยชน์

 297. มีสาระความรู้มากค่ะ

 298. มีประโยชน์มากครับ ทุกวันนี้เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เขียนเลยครับ จะแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 299. อ่านแล้วเนื้อหามีสาระดีมาก มีประโยชน์มากเลยครับ

 300. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

 301. อ่านเรื่องนี้แล้วได้ความรู้มากค่ะ เกี่ยวกับการที่สังคมในสมัยนี้กับปัญหาการท้องในวัยเรียน ให้แง่คิดที่ดีมากค่ะ

 302. อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยคะ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 303. สนุกมาเลยคะ ได้แง่คิดมากๆเลย

 304. อ่านแล้วได้ความรู้มากๆเลยค่ะ สนุกด้วย 🙂

 305. อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ เนื้อเรื่องดีมากๆเลยค่ะ 😀

 306. อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ 😀

 307. อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

 308. ได้ความรู้มากค่ะ

 309. อ่านแล้วได้ความรู้และข้อคิดมากค่ะ

 310. ได้ความรู้มากค่ะ

 311. อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะ เนื้อเรื่องดีมากๆเลยค่ะ 😀

 312. อ่านแล้วได้ความรู้และข้อคิดมากค่ะ 😀

 313. อ่านแล๊วได้ความรู้ และสร้างจินตนาการไปกับเรื่องในตัวได้ค่ะ

 314. อ่านแล้วได้ความรู้ ได้อะไรหลายๆอย่างค่ะ

 315. อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ 😀

 316. อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

 317. อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

 318. ดีจังเลยค่ะ

 319. จากการอ่านเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า ปัญหาการท้องในวัยเรียนเป็นปัญหาอย่างแพร่หลายในสังคมไทย เพราะในปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ล่อตาล่อใจทำให้วัยรุ่นเกิดความต้องการทางเพศ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ การแต่งตัวโป๊ การขาดการอบรมจากผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นทางครอบครัว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าวัยรุ่นไทย เรียนรู้การมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ถุงยางอนามัย กินยาคุมกำเนิด ขอบคุณครับ:)

   • จากการอ่านเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า ปัญหาการท้องในวัยเรียนเป็นปัญหาอย่างแพร่หลายในสังคมไทย เพราะในปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ล่อตาล่อใจทำให้วัยรุ่นเกิดความต้องการทางเพศ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ การแต่งตัวโป๊ การขาดการอบรมจากผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นทางครอบครัว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าวัยรุ่นไทย เรียนรู้การมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ถุงยางอนามัย กินยาคุมกำเนิด ขอบคุณครับ:)

   • ครับ 🙂

 320. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะเพราะทุกวันนี้เด็กไทยมักยึดติดกับเทคโนโลยีมาก ซึ่งในการเล่นแอพต่างๆในโทรศัพท์มักก่อให้เกิดการตีกัน การแย่งชิง เกิดความรักที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน เกิดความต้องการทางเพศ ชอบแต่งตัวตามสังคมนิยม เช่นใส่สั้น แต่งตัวโป้ และปัญหาที่ตามมาก็คือก่อให้เกิดการท้องในวัยเรียนอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้ารู้จักการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การได้รับความอบรมณ์จากผู้ปกครอง ขอบคุณคะ

 321. บทความนี้ ให้สาระ ความรู้และแง่คิด ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจ ถึงสิ่งที่คุณครูต้องการให้ทราบว่า การตั้งครรภ์ ในวัยเรียนจะทำให้เกิดความสูญเสียตามมามากมายทั้ง หมดอนาคตในการเรียน เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ บางครั้งถึงขั้นครอบครัวแตกแยก ซึ้งทั้งหมดถึงส่งผลกระทบทั้งในตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคมด้วย ขอบคุณคุณครูปิยะฤกษ์ ที่ให้ข้อคิดดีดีค่ะ

 322. เห็นด้วยคะเพราะทุกวันนี้เด็กไทยมักยึดติดกับเทคโนโลยีมาก ซึ่งในการเล่นแอพต่างๆในโทรศัพท์มักก่อให้เกิดการตีกัน การแย่งชิง เกิดความรักที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน เกิดความต้องการทางเพศ ชอบแต่งตัวตามสังคมนิยม เช่นใส่สั้น แต่งตัวโป้ และปัญหาที่ตามมาก็คือก่อให้เกิดการท้องในวัยเรียนอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้ารู้จักการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การได้รับความอบรมณ์จากผู้ปกครอง ขอบคุณคะ

 323. ในเรื่องนี้ให้สาระสำคัญเป็นอย่างมากและนำมาเป็นแง่คิดในการดำรงชีวิตเพราะในทุกวันนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่มองข้ามความดีความงามและประเพรีอันเก่าแก่ไปแล้วจึงมีการปล่อยปะละเลยความดีงามนั้นและการรักนวลสงวนตัวและอาจทำให้เสืื่อมเสียและสะทท้อนถึงสังคม

 324. อ่านแล้วทำให้รู้จักการป้องกันและเป็นสาระสำคัญที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องนำไปปฏิบัติมากค่ะ

 325. อ่านแล้วทำให้รู้จักการป้องกันและเป็นสาระสำคัญที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องนำไปปฏิบัติมากค่ะ

 326. อ่านแล้วทำให้รู้อะไรในหลายอย่าง และการที่่เราได้รู้หรือได้เรียนและได้ฟังคำแนะนำต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s