คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

         คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  ที่นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2557  ความว่า   “กตัญญู  รู้หน้าที่  เป็นเด็กดี  มีวินัย  สร้างไทย  ให้มั่นคง”   ซึ่งเป็นลายมือของท่านนายกรัฐมนตรี  ขอนำมาฝากเด็ก ๆ ที่มาศึกษาเรียนรู้ที่บล็อกการศึกษา  “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  ครับ   ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนได้นำข้อความในคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ไปเป็นหลักในการปฏิบัติตนโดยกาย  วาจา  และใจให้พร้อมเพื่อความเจริญผาสุกในประเทศไทยของเรา นะครับ

คำขวัญวันเด็ก 2557คำขวัญวันเด็กแห่งชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2557

 • ปี พ.ศ. 2557 – ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   “กตัญญู  รู้หน้าที่  เป็นเด็กดี  มีวินัย  สร้างไทย  ให้มั่นคง”
 • ปี พ.ศ. 2556 – ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   “รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาไทยสู่อาเซียน”
 • ปี พ.ศ. 2555 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”
 • ปี พ.ศ. 2554 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”
 • ปี พ.ศ. 2553 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”
 • ปี พ.ศ. 2552 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี”
 • ปี พ.ศ. 2551 – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 • ปี พ.ศ. 2550 – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”
 • ปี พ.ศ. 2549  – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร   “อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด”
 • ปี พ.ศ. 2548 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร   “เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด”
 • ปี พ.ศ. 2547 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร   “รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน”
 • ปี พ.ศ. 2546 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
 • ปี พ.ศ. 2545 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร   “เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส”
 • ปี พ.ศ. 2544 – นายชวน หลีกภัย  “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”
 • ปี พ.ศ. 2543 – นายชวน หลีกภัย  “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”
 • ปี พ.ศ. 2542 นายชวน หลีกภัย   “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
 • ปี พ.ศ. 2541 – นายชวน หลีกภัย   “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
 • ปี พ.ศ. 2540 – พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ   “รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”
 • ปี พ.ศ. 2539 – นายบรรหาร ศิลปอาชา   “มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด”
 • ปี พ.ศ. 2538 – นายชวน หลีกภัย   “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
 • ปี พ.ศ. 2537 – นายชวน หลีกภัย   “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
 • ปี พ.ศ. 2536 – นายชวน หลีกภัย    “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
 • ปี พ.ศ. 2535 – นายอานันท์ ปันยารชุน  – สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
 • ปี พ.ศ. 2534 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ – รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
 • ปี พ.ศ. 2533 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2532 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2531 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2530 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2529 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2528 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2527 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2526 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2525 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 • ปี พ.ศ. 2524 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ – เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
 • ปี พ.ศ. 2523 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ – อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 • ปี พ.ศ. 2522 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ – เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
 • ปี พ.ศ. 2521 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
 • ปี พ.ศ. 2520 – นายธานินทร์ กรัยวิเชียร – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
 • ปี พ.ศ. 2519 – หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช – เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
 • ปี พ.ศ. 2518 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์ – เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
 • ปี พ.ศ. 2517 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์ – สามัคคีคือพลัง
 • ปี พ.ศ. 2516 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
 • ปี พ.ศ. 2515 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
 • ปี พ.ศ. 2514 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
 • ปี พ.ศ. 2513 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
 • ปี พ.ศ. 2512 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
 • ปี พ.ศ. 2511 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
 • ปี พ.ศ. 2510 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
 • ปี พ.ศ. 2509 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
 • ปี พ.ศ. 2508 – จอมพล ถนอม กิตติขจร – เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
 • ปี พ.ศ. 2507 – งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ. 2506 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ –  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
 • ปี พ.ศ. 2505 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ –  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
 • ปี พ.ศ. 2504 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ –  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
 • ปี พ.ศ. 2503 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ –  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
 • ปี พ.ศ. 2502 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
 • ปี พ.ศ.2499 – จอมพล ป.พิบูลสงคราม – จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

2 Responses

 1. ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: