ผ้าป่า คืออะไร รู้ไว้ไม่เสียหลาย

ผ้าป่า คืออะไร รู้ไว้ไม่เสียหลาย

                  หลายคนคงได้ยินคำว่า “ผ้าป่า” คำนี้มาตั้งแต่เมื่อเริ่มจำความได้ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางภาษาของแต่ละคนครับ) เพราะว่าผ้าป่ามีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยนั้นนับถือกันเป็นส่วนใหญ่ ครับ
ผ้าป่า ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดเป็นคำนาม หมายถึง “ผ้า (พร้อมทั้งเครื่องบริวาร ถ้ามี) ที่นําเอาไปวางทอดไว้เสมือนว่าเป็นผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่า เพื่อให้พระชักเอาไป เป็นทํานองผ้าบังสุกุล มักทําเป็นปรกติต่อท้ายทอดกฐิน เรียกว่า ทอดผ้าป่า”
                  ผ้าป่า จัดเป็นการทำบุญซึ่งนิยมกันมากอย่างหนึ่ง มีชื่อเรียกตามลักษณะการรวมกันของเครื่องบริวาร หรือ ตามวัตถุประสงค์ของการทำบุญที่เกี่ยวกับงานที่จัดขึ้น เช่น ผ้าป่าข้าวสาร ผ้าป่าข้าวเปลือก ผ้าป่าหนังสือ ผ้าป่าต้นไม้ ผ้าป่าการศึกษา ผ้าป่าเสื้อต้านภัยหนาว ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ผ้าป่าไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น
                  ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบ้างก็เคยบอกกับผู้เขียนว่า ผ้าป่านั่นเป็นผ้าที่ผู้ถวายนำไปวางพาด (ทอด) ไว้บนกิ่งไม้เพื่อให้พระชักเอาไปเองโดยไม่กล่าวคำถวายหรือประเคนเหมือนถวายของทั่วไป กรณีที่พระหยิบผ้าไปแล้วนี้ เรียกว่า “ชักผ้าป่า” ผ้าที่นำไปพาดไว้ที่กิ่งไม้บางทีก็ตกแต่งผ้าเป็นรูปลิงหรือชะนีห้อยโหนที่กิ่งไม้บ้าง เป็นผ้าสบงผืนบ้าง หรือเป็นผ้าไตรจีวรบ้าง แล้วแต่ผู้ทอดผ้าป่าจะสรรหามาทอดได้ไว้ ณ กิ่งไม้ที่สมมติขี้นหรือต้นเงินผ้าป่าที่จัดไว้แล้ว
                   ดังนั้น คำว่า ผ้าป่า จึงมีความหมายที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมที่ให้นิยามไว้ จากเดิมว่า “ผ้าที่ทอด หรือวางทิ้งไว้ที่กิ่งไม้ในป่า” ขยายเป็น “เงินหรือสิ่งของที่บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์” ปัจจุบัน พบว่าพิธีการทอดผ้าป่านั้นไม่จำเป็นต้องนำผ้าไปวางทิ้งหรือทอดไว้ในป่า อีกแล้ว เพราะปรับให้เข้ากับสังคมสมัยโดยถือความสะดวกของสาธุชนผู้มาร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งถือว่าได้อุปโลกน์เป็นผ้าป่าไปแล้ว
                   ประเทศไทยของเรานั้น เมื่อชุมชนหรือองค์กรที่จะจัดงานผ้าป่าได้ปรึกษาหารือหรือตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับการจัดงานให้การทอดผ้าป่า ก็จะมีกำหนดการที่แน่นอน จากนั้นฝ่ายเจ้าภาพผ้าป่าหลัก แยกกันออกเป็นสายบ้างก็จะมีการบอกบุญด้วยวาจาบ้าง ฎีกาพร้อมซองผ้าป่าบ้างสู่พุทธบริษัทสาธุชนผู้ใจบุญอันที่จะร่วมสละทาน จตุปัจจัย สิ่งของตามความศรัทธาและอัตภาพที่จะร่วมสละได้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ นำไปสู่ทำให้ได้เงินทอง เครื่องบริวารต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาทำพิธี “ทอดผ้าป่า” โดยผ่านการพิจารณาผ้าบังสุกุลหรือผ้าป่าจากตัวแทนคณะสงฆ์ แล้วก็นำเงินทอง สิ่งของ หรือปัจจัยเหล่านั้นมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการมอบให้วัดดำเนินการต่อไป หรือมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาการศึกษาหรือสถานศึกษาต่อไป หรือมอบให้ผู้อื่น เช่น ผู้นำชุมชนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการทำบุญผ้าป่า เป็นต้น ครับ

คำศัพท์-ความหมายของคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับ “ผ้าป่า”

ทอดผ้าป่า หมายถึง เอาผ้าถวายพระโดยวางไว้เพื่อให้พระชักเอาเอง คำนี้เป็นคำกริยา
ผ้าป่าสามัคคี หมายถึง ผ้าป่าที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจพร้อมเพรียงกันทำครั้งนั้น ๆ ขึ้นมา
เครื่องบริวารผ้าป่า หมายถึง ข้าวของที่จัดถวายในการทอดผ้าป่า เช่น ข้าวสาร สมุด ดินสอ หนังสือ ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น คำนี้เป็นคำนาม
ผ้าบังสุกุล หมายถึง เรียกกิริยาที่พระภิกษุชักผ้า (ที่เกี่ยวกับผ้าป่า) คำนี้เป็นคำนาม
ชักผ้าป่า หมายถึง อาการที่พระภิกษุพิจารณาและชักผ้าบังสุกุล
ฎีกาผ้าป่า หมายถึง ใบบอกบุญเรี่ยไรการจัดงานผ้าป่าครั้งนั้น ๆ

 

ตัวอย่างฎีกาผ้าป่า

This slideshow requires JavaScript.

 

คำถวายผ้าป่า

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
ข้า แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ ฯ

ในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารได้ระดมทรัพยากรในการจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา จากการเตรียมงานนับปีเพื่อการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการเปิดอาคารเรียน “พรหมวชิรญาณ” สมทบทุนสร้างลานปฏิบัติธรรมและห้องเกียรติยศพรหมวชิรญาณ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาประกอบมงคลพิธี (ประธานฝ่ายสงฆ์) และได้รับเกียรติจากนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (ประธานฝ่ายฆราวาส) ว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกล่าวรายงานการจัดงาน“เปิดอาคารเรียน “พรหมวชิรญาณ” และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างลานปฏิบัติธรรมและห้องเกียรติยศ “พรหมวชิรญาณ” นอกจากนี้ท่าน ส.ส. วุฒิพงษ์ นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมงานและมอบครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตแก่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ในการจัดงานครั้งนี้ ในนามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารบล็อกการศึกษาออนไลน์ (เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์) แห่งนี้ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูป ขอขอบคุณข้าราชการที่มาร่วมงานทุกสังกัดทุกหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนทั้งตำบลใกล้เคียงและต่างจังหวัด ศิษย์เก่าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารทุกรุ่น เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญด้วยทรัพย์ปัจจัยตามกำลังศรัทธาและได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ ครับ

บรรยากาศในการจัดงาน

 

โดย ปิยะฤกษ์ บุญโกศล

104 Responses

 1. ได้ความรู้มากเลยค่ะ โรงเรียนแห่งนี้ก็สวยมาก ๆ ค่ะ น่าอยู่น่าเรียน

 2. Asking questions are truly nice thing if you are not understanding anything totally, except
  this paragraph gives fastidious understanding even.

 3. เรื่องนี้คิดว่าดีมีประโยชน์แก่นักเรียนมาก ๆ

 4. คุณครูค่ะ คำว่า เดิน มีที่มายังไงค่ะ

 5. ได้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 6. ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้

 7. เนื้อหาดีมากเลยค่ะคุณครู ขอบคุณมากน่ะค่ะ คุณครูค่ะแล้วแต่ละภาคเรียก ผ้าป่า ว่าอะไรค่ะ

 8. ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้เรื่องนี้

 9. ได้รับความรู้จากการศึกษาเรื่องนี้มากค่ะ

 10. ผ้าป่าสามารถจัดได้ทุกทุกภาครึป่าวครับคุณครู

 11. ได้ความรู้มากเลยครับ ขอบคุณครับ

 12. ขอบคุณค่ะ สำหรับเนื้อหาเรื่องนี้ ทำให้รู้ว่าป่าไม้มีความสำคัญกันเราแค่ไหน

 13. ความรู้นี้เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

 14. ครูคะผ้าป่า มีแต่ในภาคอิสานหรือเปล่าคะ

  • ผ้าป่าสามารถจัดได้ทุกภาคเลยครับ ไม่ได้มีเฉพาะอีสานเท่านั้นนะครับ

 15. การทอดผ้าป่าเริ่มเกิดขึ้นในสมัยใด ค่ะ

 16. ขอบคุณค่ะ

 17. ได้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าผ้าป่า และได้รู้ว่าผ้าป่าไม่ใช่เพียงการนำผ้าไปทำบุญเพียงอย่างเดียว แต่ทำได้หลายอย่าง

 18. อ่านแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะ ได้รู้ว่าการทอดผ้าป่า สามารถนำสิ่งอื่นไปทอดถวายแทนได้
  แล้ว การทอดผ้าป่า เราเรียกว่า การทอดผ้าบังสุกุล ได้ใช่ไหมคะ
  เพราะผ้าป่า มาจากภาษาบาลี ก็คือคำว่า บังสุกุล คือมีความหมายเหมือนกัน
  แล้วการทอดกฐินต่างจากการทอดผ้าป่าอย่างไรคะคุณครู

 19. รบกวนตามคุณครูเกี่ยวกับโคลงสี่สุภาพค่ะ

 20. แวะมาอ่านเรื่องนี้ได้ความรู้มากครับ

 21. ได้ประโยชน์ในการเรียนการศึกษาจากเรื่องนี้มากค่ะ

 22. เรื่องนี้อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ สุดยอด

 23. ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้เรื่องนี้มาก ๆ เลยค่ะ

 24. ได้รับความรู้มากๆ ครับ

 25. เข้าใจความหมายของผ้าป่ามากขึ้นครับ

 26. เนื้อหาคลอบคลุมมากเลยค่ะ ได้รับความรู้มากมายและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 27. ได้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าผ้าป่า ครับ

 28. ได้รับความรู้มากๆ ครับ

 29. อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 30. ได้ความรู้มากเลยครับ และยังได้คัพท์เกี่ยวกับผ้าป่าอีกเยอะเลยครับ

 31. ได้ความรู้มากเลยค่ะ

 32. เนื้อหาคลอบคลุมมากเลยครับ ได้รับความรู้มากมายและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ

 33. ได้ความรู้เกี่ยวกับผ้าป่ามากขึ้น และสามมารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 34. ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะที่เว็บนี้

 35. ได้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าผ้าป่า และได้รู้ว่าผ้าป่าไม่ใช่เพียงการนำผ้าไปทำบุญเพียงอย่างเดียว แต่ทำได้หลายอย่างเลยค่ะ

 36. ครับ มีเนื้อหาสาระเข้าใจครับ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ครับ โจโจ้ไปถวายผ้าป่าและกล่าวคำถวายครับ

 37. เนื้อหาดีมากๆครับนำไปใช้กับชีวิตจริงได้

 38. ขอบคุณครับ ความรู้เรื่องนี้ดีมากเลย

 39. ศึกษาเรื่องนี้แล้วทำให้ผมได้รู้ว่าผ้าป่า ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ผ้าที่ถูกทิ้งไว้ที่ป่า แต่อาจหมายถึงเงินหรือสิ่งของปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ ขอบคุณมากครับ

 40. ได้รู้ถึงความหมายของการถอดผ้าป่า และวิธีการถอดผ้าป่าค่ะ

 41. เนื้อหาดีมาก มีความชัดเจน ทำให้เรารู้เกี่ยวกับผ้าป่าสามัคคีมากขึ้นค่ะ
  (ถ้าเป็นไปได้อยากชวนเพื่อนๆทำผ้าป่ามา ร.ร ค่ะ)

 42. ได้รู้เกี่ยวกับเนื่อหาผ้า และพิธีการทำผ้าป่า ความสำคัญของการทำผ้าป่าค่ะ

 43. ขอบคุณค่ะ เว็บนี้มีความรู้ที่มากมาย

 44. ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้เรื่องนี้

 45. ขอบคุณมากค่ะ ความรู้นี้ดีมากๆ

 46. เนื้อหาครอบคลุมมากเลยคะ ได้ความรู้เกี่ยวกับผ้าป่ามากมาย ทำให้เราได้รู้จักผ้าป่ามากขึ้นค่ะ

 47. ได้รู้ประวัติความเป็นมาของผ้าป่าแล้วก็รายละเอียดที่สำคัญค่ะ

 48. เยี่ยมมากเลยค่ะเรื่องนี้

 49. เนื้อหาดีมากครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: