วันภาษาไทยแห่งชาติ : มารู้ที่มาของวันนี้

วันภาษาไทยแห่งชาติ : มารู้ที่มาของวันนี้

            วันนี้ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม สำหรับคนไทยหลายคนรู้จักกันดีว่าวันนี้เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  ครับ  เอ…แล้ววันภาษาไทยแห่งชาติมีความเป็นมาอย่างไร   เอาล่ะ…เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์  จึงขอเสนอความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติให้ผู้ที่ผ่านมาศึกษาได้ทำความเข้าใจหรือรู้จักวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

(ตรงกับวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี)

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในปี  ๒๕๔๒  ได้ประกาศให้วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี  เป็น  “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  โดยถือกำหนดจากวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนั้น  พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับภาษาไทยและการรักษาภาษาไทยให้บริสุทธิ์  ซึ่งได้แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่มีต่อการใช้ภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง  ความว่า

                 “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

วัตถุประสงค์

             คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

              ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

              ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป

              ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

              ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

            เป็นอย่างไรบ้างครับ จากความรู้ที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ  ภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาของชาติไทย  เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย   ส่วนบล็อกแห่งนี้ก็หวังที่จะให้นักเรียนหรือผู้ที่ผ่านมาศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า “ทำอย่างไรภาษาไทยของเราจึงจะไม่วิบัติ”  ครับ 

163 Responses

 1. ต้องไม่ใช้ภาษาที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆ เช่นคำว่า ฝุดๆ จุงเบย แทนภาษาไทยที่เราเคยใช้กันเป็นปกติค่ะ

 2. เราต้องสื่อสารด้วยการพูดและเขียนให้ถูกต้องครับ

 3. วันภาษาไทย เป็นวันที่สำคัญมากนะครับ เพราะภาษาไทยเป็นภาษาในชีวิตประจำวันของเรา

 4. คุณครูค่ะ คำว่า เดิน มีที่มายังไงค่ะ

 5. เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ค่ะ เช่น ไม่ใช้คำวิบัติ ต้องเขียนและพูดให้ถูกต้องค่ะ 🙂

 6. พ่อขุนรามคำเเหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใดคะ

 7. การอนุรักษ์ภาษา เราควรแก้ไขเริ่มจากค่านิยมผิดๆค่ะ โดยเฉพาะวัยรุ่นและตามสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น การใช้ภาษาให้ถูกต้อง ค่ะ 🙂

 8. ขอบคุณค่ะที่ทำให้รู้จักภาษาประจำชาติของเรา เลิศๆ

 9. ได้รู้ว่าวันภาษาไทยตรงกับวันอะไร มีความหมายว่าอย่าไร

 10. ขอบคุณค่ะ ทำให้รู้ความเป็นของวันภาษาไทยดียิ่งขึ้นค่ะ

 11. ทำให้ได้รู้ความเป็นมาของวันภาษาไทยเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

 12. ขอบคุณค่ะ ศึกษาแล้วทำให้ได้รู้ถึงความสำคัญของวันภาษาไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ

 13. ได้รู้จักความเป็นมาของภาษาไทยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราค่ะ

 14. ได้รู้จักความเป็นมาของภาษาไทย มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ

 15. ขอบคุณคะ อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยเพิ่มขึ้นเยอะเลยคะ

 16. อ่านแล้วได้รับควมรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยเพิ่งมากขึ้นเลยคะ

 17. เสียงสระภาษาไทยมีกี่เสียงครับ

 18. อ่านแล้วได้ความรู้มากขึ้นเลยค่ะ

 19. ได้รู้ความหมายของวันภาษาไทยมากขึ้นค่ะ

 20. เราเริ่มมีการใช้ภาษาไทยเป็นทางการตั้งแต่เมื่อไรคะ

  • ภาษาไทยมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ เป็นลำดับ ตั้งแต่การประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้ โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๖ ครับ

 21. อยากทราบว่า วัจนภาษา กับ อวัจนภาษา แตกต่างกันอย่างไรค่ะ

  • วัจนภาษา กับ อวัจนภาษา แตกต่างกัน ดังนี้ครับ
   วัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดยเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน ซึ่งจะมีเสียงของคำสื่อความหมาย ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นกลุ่มคำ และประโยคตามลำดับ
   อวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดยไม่เกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่านตามตัวหนังสือ การเขียนเป็นตัวหนังสือ หรือเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้คำหรือประโยคมาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การยิ้ม การพยักหน้า การกวักมือ ป้ายจราจรที่เป็นสัญลักษณ์ ภาษามือ เป็นต้น ครับ
   ตัวอย่าง ถ้าข้อความกล่าวว่า “แม่ลูบหัวลูกน้อยแล้วสั่งสอน แม่อวยพรให้ลูกเป็นสุขี” ให้ภาพพจน์เกี่ยวกับภาษาประเภทใด ควรตอบว่า “วัจนภาษา” ครับ เพราะคำว่า “สั่งสอน” “อวยพร” ต่างเกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านการพูด ครับ

 22. ได้ความรู้มากๆขอบคุณค่ะ

 23. ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีคุณค่า ที่เราควรจะใช้ให้ถูกต้อง ประเทศไทยถือว่าโชคดีมาก ที่มีภาษาเป็นของตนเอง

 24. เราเป็นคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะ

 25. วันภาษาไทยเป็นวันที่เราเยาวชนทุกคนควรอนุรักษ์สืบทอดกันไว้ให้ยาวนาน

 26. ขอบคุณครับ ทำให้รู้ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติครับ

 27. ได้รู้ความเป็นมาของวันภาษาไทย เเละได้รู้ถึงคุณค่าของภาษาประจำชาติของเรา จะได้ตระหนักว่าควรรักษาเเละใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ -/\-

 28. ได้รู้ถึงความสำคัญของภาษาไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเเละมีความโดดเด่น เเละความงามของด้านภาษาของไทยเรา เเละควรใช้ภาษาให้ถูกต้องค่ะ

 29. ได้รู้ถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ ขอบคุณค่ะ

 30. ได้ความรู้เกี๋ยวกับวันภาษาไทยมากเลยค่ะ

 31. ดี มากๆเลยครับ ได้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย

 32. (ขอบคุณค่ะ) อ่านแล้วได้ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นมาของภาษาไทยมากเลยค่ะ…เราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยเฉพาะในโลกโซเซียลเราไม่ควรใช้ภาษาไทยตามกระแสนิยมที่ผิด เพราะจะทำให้ภาษาไทยเราวิบัติได้ค่ะ

 33. ได้รู้ถึงความสำคัญของภาษาไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเเละมีความโดดเด่น เเละความงามของด้านภาษาของไทยเรา เเละควรใช้ภาษาให้ถูกต้องค่ะ

 34. อ่านแล้วได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันภาษาไทยและความสำคัญของวันภาษาไทย ขอบคุณค่ะ

 35. อ่านแล้วได้ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นมาของภาษาไทยมากเลยค่ะ

 36. เราคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้

 37. คุณครูครับ พระบรมฉายาลักษณ์กับพระบรมสาทิศลักษณ์มีความหมายต่างกันไหมครับ

  • มีความแตกต่างกันครับ พระบรมฉายาลักษณ์ มีความหมายว่า “ภาพถ่าย” จากการทรงฉายพระรูป ส่วนพระบรมสาทิสลักษณ์ ต้องใช้ “ส” นะครับ ไม่ใช่ “สาทิศ” สาทิส ให้ความหมายว่า “เหมือน, คล้ายกับ” ดังนั้น พระบรมสาทิสลักษณ์ จึงมีความหมายว่า “ภาพเหมือนตัวจริง อาจจะเป็นภาพวาดจากการแรเงา หรือ ลงสี ให้เหมือนพระรูปจริง” ครับ

 38. คุณครูครับ อยากทราบว่าคำว่า ทูลเกล้า กับ น้อมเกล้า ต่างกันอย่างไรครับ

  • การใช้ ทูลกล้าฯ ใช้สำหรับถวายสิ่งของที่มาขนาดเล็กแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น มาลัยกร หนังสือที่ระลึก เป็นต้น
   ส่วน การใช้ น้อมกล้าฯ ใช้สำหรับถวายสิ่งของที่มาขนาดใหญ่มากแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น รถยนต์ ช้าง ต้นไม้ เป็นต้น ครับ

 39. อ่านเเล้วรู้สึกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยมากขึ้นเลยคะ

 40. เข้ามาศึกษาได้ประโยชน์มากๆค่ะ

 41. ทำให้รู้หลักในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เขียนและพูดให้ถูกต้องค่ะ

 42. ภาษาไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาไว้ โดยการศึกษาและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ

 43. เราควรเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ กว่าจะมาเป็นภาษายากแค่ไหนเราควรอนุรักษ์และสืบทอดค่ะ

 44. ได้เข้าใจเกี่ยวกับที่มาของวันภาษาไทย และได้รู้ความสำคัญของภาษาไทย

 45. กว่าจะมาเป็นภาษาไทยยากแค่ไหน เราควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปค่ะ ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังต่อไปค่ะ

 46. ดีมากเลยค่ะครู เข้าใจเกี่ยวกับภาษาของเรามากขึ้นเลยค่ะ

 47. เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับ ได้รู้ถึงที่มาของภาษาไทยและความสำคัญของภาษาไทย 🙂

 48. ได้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย ได้รู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยค่ะ

 49. ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทยดังนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องค่ะ
  ครูค่ะหนูสงสัยคืออยากรุ็ว่าคำว่าเลิศ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือคำไทย
  พอดีเรียนในห้องครูบอกเป็นคำไทย แต่ ตอนติวครูบอกเป็นภาษาบาลีสันสกฤต ตกลงเป็นคำยืมหรือคำไทยค่ะ

  • คำว่า เลิศ ไม่มีการบอกที่มาของคำนี้อย่างแน่ชัด แต่เราก็ถือว่าเป็นคำไทยแท้ ครับ ซึ่งให้ความหมายว่า พิเศษ ตามหลักการคำที่มาจากภาษาไทยแท้ต้องเป็นคำที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดครับ เช่น ลาด กบ เป็นต้น ถ้าใช้ ศ มีบางคำที่เป็นภาษาไทยแท้ เช่น ศึก ศอก แต่นี่ ศ เป็นตัวสะกดก็ดูแปลก ๆ ใช้ไหมครับ? ในภาษาบาลี ศ ไม่มีใช้ ส่วน ศ มีใช้ในภาษาสันสกฤต เช่นคำว่า พิศวาส (มาจากคำว่า วิศฺวาส) ปรัศนี (หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนรูป ?) ครับ

 50. เราควรที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยไว้และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ

 51. อ่านแล้วได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันภาษาไทยและความสำคัญของวันภาษาไทย มากขึ้นค่ะ

 52. ขอบคุณมากค่ะ

 53. เราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ไม่เปลี่ยนใช้คำใหม่ๆๆ
  เป็นศัพท์วัยรุ่น เช่นคุกคี้ งุงิ
  เราต้องรักษาภาษาไทยเราไว้

 54. ปัญหาของภาษาไทยในปัจจุบันคือ การใช้ภาษาไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ศัพท์ นื่องจากการสื่อสารผ่าน เฟซบุ๊ค นั้น เป็นการสื่อสารในสังคมออนไลน์ที่กว้างขึ้น จึงมีคำศัพท์ใหม่ที่หลากหลาย ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ เช่นคำศัพท์ที่เป็นการตัด หรือรวม อย่างเช่น “คุ้นเคย, เคยชิน, หรือชินชา” ก็จะเปลี่ยนเป็น “คุ้นชิน” แต่ความหมายยังคงไม่เปลี่ยน
  คนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับ

 55. ทำให้รู้จักถึงความเป็นมาของภาษาไทยมากขึ้น ขอบคุณครับ

 56. เราควรที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยไว้และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ

 57. ภาษาเป็นสิ่งแสดงภูมิปัญญาอันยอดของมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาเสียงซึ่งเปล่งออกได้ด้วยอาการตามธรรมชาติ ให้กลายเป็นเครื่องมือใช้สื่อความคิด ความรู้สึก ความต้องการของตนให้ผู้อื่นรู้และสื่อสารกันได้จนเกิดเป็น ภาษา มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสารและทำความเข้าใจกันในหมู่ชนที่ใช้ภาษาเดียวกันได้ ภาษาทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ความรู้ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย มนุษย์สามารถพัฒนาความรู้ ความคิด จิตใจ คุณธรรม ความเชื่อ ศิลปะ ฯลฯ จนแตกต่างจากสัตว์ทุกชนิดและเป็นผู้ครองโลกได้ก็ด้วยภาษาของมนุษย์นี่เอง ภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญ ของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นมหาอำนาจหรือกลุ่มชนที่ล้าหลังที่สุด

 58. มีประโยชน์มากเลยค้ะ ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ภาษาไทยเป็นภาาาที่สำคัญมากและเราควรอนุรักษณ์ไว้สืบทอดต่อไป

 59. อ่านแล้วได้ความรู้ว่า วันภาษาไทยเป็นวันเป็นวันที่สำคัญของคนไทยที่ได้จัดให้วันที่ 29 กรกฏาคม เป็นวันภาษาไทย
  เราในฐานะเป็นคนไทยควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

 60. ภาษาไทยเป็นทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และความภูมิใจของคนไทย แต่ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ใช้ภาษาไทยได้ไม่ดีพอ ไม่รู้ว่าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีกี่รูป กี่เสียง และยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังพูดภาษาไทยผิดบ้าง เขียนผิดบ้าง หรือบ้างก็จับใจความผิด ฟังผิด อ่านผิด บ้างก็พูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำ จนเกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางที่ผิด

 61. ได้ความรู้มากค่ะ

 62. ดีมากครับได้รับความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย

 63. ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีคุณค่า ที่เราควรจะใช้ให้ถูกต้อง ประเทศไทยถือว่าโชคดีมาก ที่มีภาษาเป็นของตนเองครับ

 64. อ่านแล้วได้ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นมาของภาษาไทยมากเลยค่ะ

 65. อ่านแล้วได้ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นมาของภาษาไทยมากเลยค่ะ

 66. อ่านแล้วได้ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นมาของภาษาไทยมากเลยค่ะเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยเฉพาะในโลกโซเซียลเราไม่ควรใช้ภาษาไทยตามกระแสนิยมที่ผิด เพราะจะทำให้ภาษาไทยเราวิบัติได้ค่ะ

 67. เราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และควรอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ค่ะ

 68. สมัยนี้ ทุกคนเริ่มใช่ภาษาไทยที่ผิดกันมากขึ้น เราควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้ลูกหลานของเรา ค่ะ

 69. ภาษาไทยเป็นภาษาที่่่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เราทุกคนควรจะรักษาไว้ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยของเราสืบไป โดยการใช้ให้ถูกต้อง เขียนอย่างถูกต้อง อ่านอย่างถูกต้องค่ะ

 70. สมัยนี้คนไทยเริ่มใช้ภาษาไทยกัน ผิดๆมาก จนทำให้ภาษาไทยผิดเพี้ยนไป
  เราควรอนุรักษ์ภาษาไทยไว้

 71. ภาษาไทยมีความสำคัญมาก เพราะปัจจุบันคนไทยชอบใช้ภาษาไทยกันผิด เราควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปครับ

 72. จากการอ่านได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันภาษาไทย และความสำคัญภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เราควรรักษาภาษาไทยใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะทุกวันนี้มีการใช้ผิดกันมากค่ะ

 73. ขอบคุณค่ะ

 74. เราควรใช้ภาษาไทยอย่างถูกหลักเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยด้วย

 75. จากการอ่านได้ความรู้เรื่องภาษาไทยมากเลยค่ะว่ามีประโยชน์อย่างไร มีความสำคัญมากแค่่่ไหนค่ะ รักภาษาไทยมากๆค่ะ

 76. อ่านแล้วได้รับความรู้มากเลยค่ะ

 77. จากการอ่านได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ

 78. ได้รู้ที่มาเกี่ยวกับวันภาษาไทยและความเป็นมาของวันภาษาไทย

 79. ได้รู้ถึงความหมายของวันภาษาไทย มากขึ้นครับ

 80. ได้รับความรู้มากเลยค่ะ

 81. ได้รู้เรื่องวันของวันภาษาไทยมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้

 82. ได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันภาษาไทย และอีกมากมายเลยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: