ตัวอย่างการโต้วาที

ตัวอย่างการโต้วาที  ๑  :  ญัตติ  ” นางร้ายในวรรณคดีไทยน่าพิสมัยกว่านางเอก “

ตัวอย่างการโต้วาที  ๒  

การโต้วาที

ความหมายของการโต้วาที

โต้วาที   ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมายถึง  แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การโต้วาทีตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  Debate    โต้วาทีจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อเอาชนะความคิดเห็นของอีกฝ่าย  การโต้วาทีจึงเป็นการเอาชนะกันด้วย “เหตุผลของวาที”

ลักษณะสำคัญของการโต้วาที อ่านเพิ่มเติม

ประเภท-หลักการพูดต่อหน้าประชุมชน

 

ประเภทของการพูดต่อหน้าประชุมชน

แบ่งตามวิธีทำเสนอมี  ๔  ประเภท  คือ

๑.  การพูดโดยฉับพลัน  คือ  การพูดโดยฉับพลันทันทีไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน  เช่น   ได้รับเชิญให้ขึ้นมาพูดอวยพรในงานมงคลสมรส

๒.  การพูดโดยอาศัยต้นร่าง  ผู้พูดรู้ตัวล่วงหน้า  ผู้พูดมักนำเค้าโครงเรื่องที่พูดทำให้เกิดความมั่นใจในการพูดเป็นอย่างมาก

๓.  การพูดโดยวิธีการท่องจำมา  ผู้พูดต้องเตรียมเขียนต้นฉบับแล้วท่องจำเนื้อหาทั้งหมดจนขึ้นใจ  การพูดวิธีนี้เสียเวลามาก  อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์แห่งอัธยาศัย

 

การพูดต่อหน้าประชุมชน

วันนี้บล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  นำความรู้  เรื่อง  “การพูดต่อหน้าประชุมชน”  มาให้นักเรียนได้ศึกษากันครับ

การพูดต่อหน้าประชุมชน

 

                      คำว่า  พูด  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมายถึง  เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา  เป็นคำกริยา

ดังนั้น  การพูด  จึงให้ความหมายได้ว่า  การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ

การพูดต่อหน้าประชุมชน  เป็น  การพูดแสดงความรู้   ความคิดความรู้สึก  รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ต่อผู้ฟังจำนวนมากในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะ  เป็นการพูดที่ต้องใช้ศิลปะในการพูด   อ่านเพิ่มเติม