ตัวอย่างการโต้วาที

ตัวอย่างการโต้วาที  ๑  :  ญัตติ  ” นางร้ายในวรรณคดีไทยน่าพิสมัยกว่านางเอก “

ตัวอย่างการโต้วาที  ๒  

การโต้วาที

ความหมายของการโต้วาที

โต้วาที   ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมายถึง  แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การโต้วาทีตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  Debate    โต้วาทีจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อเอาชนะความคิดเห็นของอีกฝ่าย  การโต้วาทีจึงเป็นการเอาชนะกันด้วย “เหตุผลของวาที”

ลักษณะสำคัญของการโต้วาที อ่านเพิ่มเติม