ตัวอย่างการโต้วาที

ตัวอย่างการโต้วาที  ๑  :  ญัตติ  ” นางร้ายในวรรณคดีไทยน่าพิสมัยกว่านางเอก “

ตัวอย่างการโต้วาที  ๒