ประเภท-หลักการพูดต่อหน้าประชุมชน

 

ประเภทของการพูดต่อหน้าประชุมชน

แบ่งตามวิธีทำเสนอมี  ๔  ประเภท  คือ

๑.  การพูดโดยฉับพลัน  คือ  การพูดโดยฉับพลันทันทีไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน  เช่น   ได้รับเชิญให้ขึ้นมาพูดอวยพรในงานมงคลสมรส

๒.  การพูดโดยอาศัยต้นร่าง  ผู้พูดรู้ตัวล่วงหน้า  ผู้พูดมักนำเค้าโครงเรื่องที่พูดทำให้เกิดความมั่นใจในการพูดเป็นอย่างมาก

๓.  การพูดโดยวิธีการท่องจำมา  ผู้พูดต้องเตรียมเขียนต้นฉบับแล้วท่องจำเนื้อหาทั้งหมดจนขึ้นใจ  การพูดวิธีนี้เสียเวลามาก  อ่านเพิ่มเติม