กลอน

กลอน

        กลอนสุภาพ

       กลอนดอกสร้อย

        กลอนเสภา  (ขับเสภา)

      กลอนสี่

      กลอนสักวา