ฉันท์

ฉันท์

        อินทรวิเชียรฉันท์  ๑๑

        วสันตดิลกฉันท์  ๑๔

        สาลินีฉันท์  ๑๑

        จิตรปทาฉันท์  ๘

         วิชชุมมาลาฉันท์  ๘

         กมลฉันท์  ๑๒

         อินทวงศ์ฉันท์  ๑๒