วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

วิชชุมมาลาฉันท์ ๘ 


แผนผังบังคับวิชชุมมาลาฉันท์ ๘

 วิชชุมมาลาฉันท์ หมายถึง


          วิชชุมมาลาฉันท์  (อ่านว่า  วิด-ชุม-มา-ลา-ฉัน)  วิชชุมมาลาฉันท์  มีความหมายว่า
“ฉันท์ที่มีท่วงทำนองลีลาดุจสายฟ้าแลบ”

คณะและพยางค์ 

วิชชุมมาลาฉันท์  ๑  บท ประกอบด้วยคณะและพยางค์  ดังนี้
มี ๔ บาท  บาทละ ๒ วรรค   วรรคละ ๔ คำ

๑  บาท  นับจำนวนคำได้  ๘  คำ/พยางค์   ดังนั้น  จึงเขียนเลข  ๘ หลังชื่อ   วิชชุมมาลาฉันท์นี่เอง

ทั้งบทมีจำนวนคำทั้งสิ้น  ๓๒  คำ

สัมผัส

พบว่า  สัมผัสวิชชุมมาลาฉันท์  มีสัมผัสนอก  (ที่เป็นสัมผัสภายในบท)  บท จำนวน  ๕  แห่ง ได้แก่

๑.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑   ส่งสัมผัสกับคำที่ ๒  ของวรรคที่  ๒

๒.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒   ส่งสัมผัสกับคำสุดท้าย ของวรรคที่  ๓

๓.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔   ส่งสัมผัสกับคำสุดท้าย ของวรรคที่  ๖

๔.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๕   ส่งสัมผัสกับคำที่ ๒  ของวรรคที่  ๖

และ               ๕.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๖   ส่งสัมผัสกับคำสุดท้าย ของวรรคที่  ๗

สัมผัสระหว่างบท 

พบว่า  คำสุดท้ายของบท  ส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรค วรรคที่ ๔  ในบทต่อไป

คำครุ  ลหุ  วิชชุมมาลาฉันท์  ๑  บท  มีคำครุทั้งหมด  ๓๒  คำ  ปราศจากการใช้คำลหุ   ให้นักเรียนสังเกตสัมผัสบังคับ  (สัมผัสนอก)  และบังคับครุ-ลหุ  (ดังที่ครูได้อธิบายความหมายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  ในเรื่อง  ครุ ลหุ คือ  อีกครั้ง นะครับ)  ตามผังภาพ

คำครุ   สัญลักษณ์แทนด้วย    ั

       คำลหุ   สัญลักษณ์แทนด้วย    ุ    (ซึ่งในฉันท์ประเภทนี้ไม่ใช้คำลหุ)  ให้นักเรียนดูตัวอย่างตามผังภาพ ครับ

อ่านเพิ่มเติม