อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

 

 

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

 

ฉันทลักษณ์อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

 

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

 

อินทรวิเชียร แปลว่า เพชรพระอินทร์ หรือ  สายฟ้าจากพระอินทร์  หมายถึง ฉันท์ที่มีลีลาประดุจเพชรของพระอินทร์  หรือ  สายฟ้าจากพระอินทร์

คณะและพยางค์
อินทรวิเชียรฉันท์  จำนวน  ๑  บท  มี  ๒  บาท

๑  บาท  มี  ๒ วรรค  ได้แก่

วรรคหน้าหรือวรรคต้นมี ๕ คำ (พยางค์)

ส่วนวรรคหลังหรือวรรคท้ายมี ๖ คำ (พยางค์)

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑ บาท  มีจำนวนคำ  (พยางค์)  ๑๑ คำ  (พยางค์)   ดังนั้น  จึงกำหนดเลข  ๑๑  ไว้ท้ายชื่อฉันท์  โดยยึดตามบาทของฉันท์นี่เองครับ
สัมผัส   ให้นักเรียนสังเกตสัมผัสบังคับ  (สัมผัสนอก)  และบังคับครุ-ลหุ  (ดังที่ครูได้อธิบายความหมายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  ในเรื่อง  ครุ ลหุ คือ)  ตามผังภาพ

       คำครุ   สัญลักษณ์แทนด้วย    ั

       คำลหุ   สัญลักษณ์แทนด้วย    ุ     ให้นักเรียนดูตัวอย่างตามผังภาพ ครับ