คำเอก คำโท คือ

คำเอก คำโท คือ

คำเอก คำโท 

คือ  พยางค์หรือคำที่ปรากฏรูปวรรณยุกต์เอก และรูปวรรณยุกต์โท ตามลำดับอย่างไรละครับ  ใช้ในคำประพันธ์ประเภทโคลง  คำประพันธ์ประเภทร่าย  (เพราะการแต่งร่ายก็ต้องจบบทด้วยคำประพันธ์ประเภทโคลงสองสุภาพ)

คำเอก  คือ

พยางค์หรือคำที่ปรากฏรูปวรรณยุกต์เอก  เช่นคำว่า แต่  ข่อย  เฟื่อง  ก่อ   บ่าย   ท่าน  พี่  ช่วย  บ่  คู่  อยู่  ฯลฯ

คำเอก  รวมถึงการอนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้  (คำตาย  คือ  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกด หรือคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กก  แม่  กด   แม่  กบ)  เช่นคำว่า พระ  ตราบ  ออก  ปะทะ  จักร   ขาด  บัด  ฯลฯ

คำโท  คือ

พยางค์หรือคำที่ปรากฏรูปวรรณยุกต์โท  เช่นคำว่า  ค้ำ  ข้อง  ไซร้  ทั้ง  รู้  ไท้  เพี้ยง  ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ

ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ

คลิกที่ผังภาพเพื่อดูมุมมองใหม่แบบขยาย


 

ตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสามสุภาพ

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสามสุภาพ

ฉันทลักษณ์โคลงสามสุภาพ

คลิกที่ผังภาพเพื่อดูมุมมองใหม่แบบขยาย

 

แผนผังบังคับโคลงสามสุภาพ

 

ตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสามสุภาพ

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสองสุภาพ

แผนผังบังคับและตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสองสุภาพ

ฉันทลักษณ์โคลงสองสุภาพ

แผนผังบังคับโคลงสองสุภาพ

ตัวอย่างคำประพันธ์โคลงสองสุภาพ

ตัวอย่างโคลงสอง

ไอซีทีเพื่อการศึกษาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา