รายชื่อ ๗๗ จังหวัดของไทย อักษรย่อจังหวัดในประเทศไทย อักษรย่อโรมันจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อ ๗๗ จังหวัดของไทย

อักษรย่อจังหวัดในประเทศไทย

อักษรย่อโรมันจังหวัดในประเทศไทย

ที่

ชื่อจังหวัด

อักษรย่อ

อักษรย่อโรมัน

กระบี่

กบ

KBI

กรุงเทพมหานคร

กท

BKK

กาญจนบุรี

กจ

KRI

กาฬสินธุ์

กส

KSN

กำแพงเพชร

กพ

KPT

ขอนแก่น

ขก

KKN

จันทบุรี

จบ

CTI

ฉะเชิงเทรา

ฉช

CCO

ชลบุรี

ชบ

CBI

๑๐

ชัยนาท

ชน

CNT

๑๑

ชัยภูมิ

ชย

CPM

๑๒

ชุมพร

ชพ

CPN

๑๓

เชียงราย

ชร

CRI

๑๔

เชียงใหม่

ชม

CMI

๑๕

ตรัง

ตง

TRG

๑๖

ตราด

ตร

TRT

๑๗

ตาก

ตก

TAK

๑๘

นครนายก

นย

NYK

๑๙

นครปฐม

นฐ

NPT

๒๐

นครพนม

นพ

NPM

๒๑

นครราชสีมา

นม

NMA

๒๒

นครศรีธรรมราช

นศ

NRT

๒๓

นครสวรรค์

นว

NSN

๒๔

นนทบุรี

นบ

NBI

๒๕

นราธิวาส

นธ

NWT

๒๖

น่าน

นน

NAN

๒๗

บึงกาฬ

บก

๒๘

บุรีรัมย์

บร

BRM

๒๙ อ่านเพิ่มเติม