อักษรย่อกระทรวงต่าง ๆ

อักษรย่อกระทรวงต่าง ๆ

 

          ตัวอักษรชื่อย่อกระทรวงต่าง ๆ  จะไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค  (.)  กำกับนะครับ  ต้องดูดี ๆ  ก่อนที่จะเขียน  ได้แก่

สำนักนายกรัฐมนตรี  อักษรย่อที่ใช้  นร

กระทรวงกลาโหม     อักษรย่อที่ใช้  กห
กระทรวงการคลัง     อักษรย่อที่ใช้  กค
กระทรวงการต่างประเทศ      อักษรย่อที่ใช้  กต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   อักษรย่อที่ใช้  กก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    อักษรย่อที่ใช้  พม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อักษรย่อที่ใช้  กษ
กระทรวงคมนาคม     อักษรย่อที่ใช้  คค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อักษรย่อที่ใช้  ทส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    อักษรย่อที่ใช้  ทก
กระทรวงพลังงาน      อักษรย่อที่ใช้  พน
กระทรวงพาณิชย์       อักษรย่อที่ใช้  พณ
กระทรวงมหาดไทย   อักษรย่อที่ใช้  มท
กระทรวงยุติธรรม      อักษรย่อที่ใช้  ยธ
กระทรวงแรงงาน       อักษรย่อที่ใช้  รง
กระทรวงวัฒนธรรม   อักษรย่อที่ใช้  วธ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อักษรย่อที่ใช้  วท
กระทรวงศึกษาธิการ   อักษรย่อที่ใช้  ศธ
กระทรวงสาธารณสุข  อักษรย่อที่ใช้  สธ
กระทรวงอุตสาหกรรม  อักษรย่อที่ใช้  อก

อักษรย่อส่วนราชการต่าง ๆ  ที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

สำนักราชเลขาธิการ  อักษรย่อที่ใช้  รล

สำนักพระราชวัง  อักษรย่อที่ใช้  พว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อักษรย่อที่ใช้  พศ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อักษรย่อที่ใช้  กร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  อักษรย่อที่ใช้  วช

ราชบัณฑิตยสถาน  อักษรย่อที่ใช้  รถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อักษรย่อที่ใช้  ตช

อักษรย่อส่วนราชการต่าง ๆ  ที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อักษรย่อที่ใช้   ปง

สำนักงานอัยการสูงสุด  อักษรย่อที่ใช้   อส

ที่มา :  พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  ๒๕๔๕

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด  ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๗๔๖๐  ลงวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕