อักษรย่อคำนำหน้านาม

อักษรย่อ

อักษรย่อคำนำหน้านาม

ดอกเตอร์

ดร.

เด็กชาย

ด.ช.

เด็กหญิง

ด.ญ.

ทันตแพทย์

ทพ.

ทันตแพทย์หญิง

ทพญ.

เทคนิคการแพทย์

ทนพ.

เทคนิคการแพทย์หญิง

ทนพญ.

นางสาว

น.ส.

นายแพทย์

นพ.

นายสัตวแพทย์

นสพ. (ผู้จบปริญญา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.

แพทย์หญิง

พญ.

เภสัชกร

ภก.

เภสัชกรหญิง

ภกญ.

รองศาสตราจารย์

รศ.

ศาสตราจารย์

ศ.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศ.

ศาสตราจารย์พิเศษ

ศ.

สัตวแพทย์

สพ. (ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ทั้งชายและหญิง)

สัตวแพทย์หญิง

สพญ. (ผู้จบปริญญา)

สารวัตรใหญ่

สวญ.

เสนาธิการ

เสธ.

หม่อมเจ้า

ม.จ.

หม่อมราชวงศ์

ม.ร.ว.

หม่อมหลวง

ม.ล.

ที่มา  :  ราชบัณฑิตยสถาน.   อักษรย่อคำนำหน้านาม. 

              (ออนไลน์).   เข้าถึงได้จาก  :  

              http://www.royin.go.th/th/profile/

              index.php?PageNo=2&PageShow=

              387&SystemModuleKey=277

              (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔).