อักษรย่อชื่อเดือน ๑๒ เดือน

อักษรย่อชื่อเดือน ๑๒ เดือน

มกราคม

ม.ค.

กุมภาพันธ์

ก.พ.

มีนาคม

มี.ค.

เมษายน

เม.ย.

พฤษภาคม

พ.ค.

มิถุนายน

มิ.ย.

กรกฎาคม

ก.ค.

สิงหาคม

ส.ค.

กันยายน

ก.ย.

ตุลาคม

ต.ค.

พฤศจิกายน

พ.ย.

ธันวาคม

ธ.ค.

ที่มา  :  ราชบัณฑิตยสถาน.   อักษรย่อชื่อเดือน

              (ออนไลน์).   เข้าถึงได้จาก  :  

              http://www.royin.go.th/th/profile/

              index.php?PageNo=3&PageShow=

              388&SystemModuleKey=277

              (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔).