อักษรย่อพระปรมาภิไธยย่อ

อักษรย่อพระปรมาภิไธยย่อ

รัชกาล

คำย่อ

คำเต็ม

รัชกาลที่ ๑

จปร

มหาจักรีบรมนาถ ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๒

อปร

มหาอิศรสุนทร ปรมราชาธิราช’

รัชกาลที่ ๓

จปร

มหาเจษฎาบดินทร ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๔

มปร

มหามงกุฎ ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๕

จปร

มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๖

วปร

มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๗

ปปร

มหาประชาธิปก ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๘

อปร

มหาอานันทมหิดล ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ ๙

ภปร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช

ที่มา  :  ราชบัณฑิตยสถาน.   อักษรย่อพระปรมาภิไธยย่อ

              (ออนไลน์).   เข้าถึงได้จาก  :  

              http://www.royin.go.th/th/profile/

              index.php?PageNo=5&PageShow=

              390&SystemModuleKey=277

              (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔).