อักษรย่อหน่วยชั่งตวงวัด

อักษรย่อหน่วยชั่งตวงวัด

กรัม

ก.

กิโลกรัม

กก.

กิโลเมตร

กม.

กิโลลิตร

กล.

เซนติกรัม

ซก.

เซนติเกรด

ซ.

เซนติเมตร

ซม.

เซนติลิตร

ซล.

เดคากรัม

ดคก.

เดคาเมตร

ดคม.

เดคาลิตร

ดคล.

เดซิกรัม

ดก.

เดซิเมตร

ดม.

เดซิลิตร

ดล.

ตาราง

ตร.

ตารางกิโลเมตร

ตร.กม.

ตารางเมตร

ตร.ม.

ตารางวา

ตร.ว.

มิลลิกรัม

มก.

มิลลิเมตร

มม.

มิลลิลิตร

มล.

เมตร

ม.

เมตริกตัน

ต.

ลิตร

ล.

ลูกบาศก์

ลบ.

ลูกบาศก์เมตร

ลบ.ม.

วา

ว.

เฮกโตกรัม

ฮก.

เฮกโตเมตร

ฮม.

เฮกโตลิตร

ฮล.

ที่มา  :  ราชบัณฑิตยสถาน.   อักษรย่อหน่วยชั่งตวงวัด

              (ออนไลน์).   เข้าถึงได้จาก  :  

              http://www.royin.go.th/th/profile/

              index.php?PageNo=4&PageShow=

              389&SystemModuleKey=277

              (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔).