ฐานันดรศักดิ์

ฐานันดรศักดิ์  

ฐานันดรศักดิ์ คือ ระดับชั้นหรือยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในสมัยโบราณ เทียบกับคำภาษาอังกฤษคือ Royal Title   ฐานันดรศักดิ์แบ่งออกได้  ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม