พระอิสริยศักดิ์

ความหมาย  “พระอิสริยศักดิ์    ฐานันดรศักดิ์   บรรดาศักดิ์    ราชทินนาม”

 

ผู้เขียน  :  นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล

          ความหมาย  อิสริยศักดิ์    ถึงวันนี้ต้องเริ่มทำความเข้าใจกันเป็นลำดับ ๆ

          อิสริยศักดิ์  เกิดจากคำว่า  อิสริย,  อิสริยะ  อ่านว่า  อิดสะริยะ   อ่านเพิ่มเติม