คำราชาศัพท์หมวดที่เกี่ยวข้องกับคำว่าตาย

การใช้คำว่าตายในคำราชาศัพท์/คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าตาย

            คำว่า “ตาย”  ใช้ให้ถูกกับฐานะของบุคคลต่อไปนี้นะครับ

ราชาศัพท์

กรณีการใช้/ฐานะของบุคคล

สวรรคต  (อ่านว่า สะ-หฺวัน-คด)

ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น

ทิวงคต

ใช้แก่พระยุพราช หรือเจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ

สิ้นพระชนม์

ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช

ถึงชีพิตักษัย

หม่อมเจ้า

ถึงแก่พิราลัย

ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม