คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย (ภายใน)

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย  (ภายใน)

(ราชาศัพท์ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร  ๗  ชั้น)

สมอง,  ไขสมอง,  มันสมอง  =  พระมัตถลุงค์

เส้นประสาท  =  ประสาทรูป  (อ่านว่า  ปฺระ-สา-ทะ-รูบ)

ปอด = พระปัปผาสะ

อ่านเพิ่มเติม