วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๑๑ กรกฎาคม)

     สวัสดีครับ  วันนี้มารู้จักกับบุคคลผู้มีความสำคัญต่อภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรมไทยพระองค์หนึ่ง  ซึ่งวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระผู้ทรงคุณูปการต่อภาษาและวรรณคดีไทยในอดีต  ซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์ท่านเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทยอีกยุคหนึ่ง ในวงการภาษาและวรรณคดีไทยยังตราตรึงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย  วันนี้  บล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  ขอนำพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  และพระมหากรุณาธิคุณในด้านวรรณกรรมมาสู่ผู้เข้าเยี่ยมชมบล็อก  ครับ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ (พ.ศ. ๒๑๗๕ – พ.ศ. ๒๒๓๑ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ – พ.ศ. ๒๒๓๑) พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๗ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

พระราชประวัติ อ่านเพิ่มเติม