กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี ๒๕๕๔

กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี ๒๕๕๔ 

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนได้นำนักเรียน  ๑  ทีม  (๔  คน)   เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามโครงการ กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี ๒๕๕๔  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  เขตการแข่งขันที่  ๕  ในวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  MCC  Hall  The  Mall  นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จัดโดย  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  (มหาชน)