ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท

ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท

ภัยธรรมชาติ มีหลายประเภท  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือบนโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่  ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบมีความรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ครับ

ในเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติวันนี้ขอแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักคำต่าง ๆ  ดังนี้ครับ

เรียนรู้คำศัพท์และความหมายที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

อุทกภัย หมายถึง

อุทกภัย  หมายถึง  ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม  คำว่า  อุทกภัย  เกิดจากคำว่า  อุทก + ภย  (ซึ่งเป็นคำที่มาจากทั้งภาษาบาลีสันสกฤต)

วาตภัย หมายถึง 

วาตภัย  หมายถึง  ภัยอันตรายที่เกิดจากพายุ  (ลม)  คำว่า  วาตภัย  เกิดจากคำว่า  วาต + ภย  (ซึ่งเป็นคำที่มาจากทั้งภาษาบาลีสันสกฤต)

อัคคีภัย หมายถึง 

อัคคีภัย  หมายถึง  ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟ  คำว่า  อัคคีภัย  เกิดจากคำว่า  อัคฺคิ + ภย  (ซึ่งคำว่า อคฺคิ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี)

ธรณีพิบัติภัย หมายถึง

ธรณีพิบัติภัย คำว่า  ธรณีพิบัติภัย  เกิดจากคำว่า  ธรณี + วิปัตฺติ + ภย  หมายถึง  ภัยอันตรายที่ทำให้เกิดความหายนะที่เกิดจากแผ่นดินหรือพื้นโลก  เช่น  แผ่นดินไหว  การเกิดคลื่นยักษ์ในมหาสมุทร  ภูเขาไฟระเบิด

ภัยจากคลื่นทะเล หมายถึง 

ภัยจากคลื่นทะเล หมายถึง  คลื่นเกิดจากลมที่พัดผ่านผิวหน้าน้ำ และเกิดแรงดึงระหว่างอากาศกับน้ำ  รวมทั้งแรงยึดระหว่างน้ำกันเองด้วย  ทำให้เกิดลูกคลื่นขึ้น อีกทั้งการไหลเวียนของน้ำที่เกิด จากกระแสน้ำอุ่น น้ำเย็นจากอุณหภูมิของโลกที่ไม่เท่ากัน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้เกิด  สึนามิ  ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกของไทย  เกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะ โทโฮะกุ ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  การระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำ  การไหลลงสู่ทะเลของน้ำจืดจากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดการเลื่อนตัวของชั้นน้ำในระดับต่าง ๆ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของดวงจันทร์  ทั้งหมดนี้ทำให้เป็นสาเหตุของคลื่นทะเลที่มีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน  เป็นผลทำให้คลื่นทำลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล  คน  สัตว์  อาคารบ้านเรือน  ต้นไม้  เป้นต้น

อัสนีภัย หมายถึง

อัสนีภัย (ฟ้าผ่า)  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจํานวนมากเคลื่อนที่  ระหว่างเมฆกับพื้นโลก ทำให้เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทําลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ บ้านเรือน  ต้นไม้ ได้

พายุฝนฟ้าคะนอง หมายถึง

พายุฝนฟ้าคะนอง   เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดพร้อม ๆ กันหรือเวลาไล่เลี่ยกัน  ได้แก่  ๑)  พายุ  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความแรงของลม  ๒)  ฝน  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยฝน  ๓)  ฟ้าคะนอง เป็นลักษะฟ้าลั่นติดต่อกันทำให้เกิดฟ้าผ่า

ที่มา/อ้างอิง  :  ราชบัณฑิตยสถาน.   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒.

กรุงเทพฯ  :  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  ๒๕๔๖.

เขียนโดยครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล

เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔