กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

                        ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนของเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”  ประจำปี  ๒๕๕๔   ณ วัดป่าประชามงคล  ตำบลโพนทัีน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   วันนี้ครูในฐานะผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนขอสรุปภาพรวมกิจกรรมโดยนำภาพถ่ายมาจัดทำ้เป็นภาพยนตร์มาให้นักเรียนทุกคนได้ชมกันนะครับ  (ดูสิว่ามีใครอยู่ในสื่อนี้บ้าง)