สำนึกในบุญคุณของแม่

“แม่เป็นบุคคลที่มีบุญคุณที่ลูกทุกคนควรรำลึกถึงและกตัญญูกตเวทิตา”

          จากข้อความนี้   มีคำสำคัญ ๆ  พอให้นักเรียนทุกคนได้เห็นคุณค่าของคำและความหมายของคำในภาษาไทย  โดยคุณครูขอยึดตามความหมายในพจนานุกรม  ได้ดังนี้

           แม่  หมายถึง  หญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คําที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูตน

          บุญ  หมายถึง   การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา,  ความดี, คุณงามความดี.

           คุณ  หมายถึง   ความดีที่มีประจําอยู่ในสิ่งนั้น ๆ,   ความเกื้อกูล

           ลูก  หมายถึง  ผู้มีกําเนิดจากพ่อแม่ หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก, คําที่พ่อแม่เรียกลูกของตนโดยตรง หรือเรียกเด็กอื่นหรือผู้เยาว์

           กตัญญู  หมายถึง  รู้อุปการะที่ท่านทําให้, (ผู้) รู้คุณท่าน

           กตเวทิตา   หมายถึง  ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน, ความเป็นผู้สนองคุณท่าน

        ซึ่งความหมายทั้งหมดนี้มีชัดเจนอยู่แล้ว  เราจะทำอย่างไรให้ผู้ที่เราเรียกว่าแม่ได้ชื่นใจสักวันหนึ่งหรือตลอดไป  เป็นหน้าที่ของลูก ๆ  ทุก  ๆ  นะครับ  แม้ว่าขณะนี้เราไม่มีแม่  การที่จะกตัญญูกตเวทิตาต่อพระคุณของแม่นั้นก็คือการสร้างบุญนั่นเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ท่าน  ไม่ทำให้ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลที่ท่านสร้างมาเสื่อมเสีย  รักษาซึ่งมรดกที่เราได้รับให้คงอยู่  เป็นต้น