เหตุใดจึงเรียกว่าอาการครบ ๓๒ ประการ

 เหตุใดจึงเรียกว่าอาการครบ ๓๒ ประการ

          หลายคนก็ยังไม่เข้าใจความหมายของอาการครบ ๓๒  แต่ตีความไปถึงร่างกายคนเราครบ ๓๒ นั้นประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ  ๓๒ ชิ้น  เช่น  นิ้วมือ  ก็ได้  ๑๐  ชิ้นแล้ว  นิ้วเท้าก็ได้อีก  ๑๐  ชิ้น  เป็นต้น  ซึ่งผิดไปจากหลักพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ครับ   วันนี้บล็อกเรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์  ขอนำทุกคนไปพิจารณาจากบทสวดมนต์พระต่อไปนี้เพื่อไขความกระจ่างสักนิดหนึ่งครับ

ทวัตติงสาการปาฐะ


(หันทะ มะยัง ทวัตติงสาการะปาฐัง ภะณามะ เส.)

อัตถิ อิมัสมิง กาเย, ในร่างกายนี้มี

เกสา ผมทั้งหลาย,

โลมา ขนทั้งหลาย,

นะขา เล็บทั้งหลาย,

ทันตา ฟันทั้งหลาย,

ตะโจ หนัง,

มังสัง เนื้อ,

นะหารู เอ็นทั้งหลาย,

อัฏฐี กระดูกทั้งหลาย,

อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก,

วักกัง ไต,

หะทะยัง หัวใจ,

ยะกะนัง ตับ,

กิโลมะกัง พังผืด,

ปิหะกัง ม้าม,

ปัปผาสัง ปอด,

อันตัง ลำไส้,
อันตะคุณัง ลำไส้สุด,

อุทะริยัง อาหารในกระเพาะ,

กะรีสัง อุจจาระ,

ปิตตัง น้ำดี,

เสมหัง เสลด,

ปุพโพ หนอง,

โลหิตัง โลหิต,

เสโท เหงื่อ,
เมโท มัน,

อัสสุ น้ำตา,

วะสา น้ำเหลือง,

เขโฬ น้ำลาย,
สังฆานิกา น้ำเมือก,

ละสิกา น้ำลื่นหล่อข้อ,

มุตตัง น้ำมูตร,

มัตถะเก มัตถุลุงคัง เยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะ,

อิติ ดังนี้แล.

          ทุกขสัจ  คือ  พระอริยสัจข้อแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมว่า ทุกข์ คือ  ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นธรรมดาของสัตว์โลก  ซึ่งจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา การพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบ พบพานกับความเศร้าโศกเสียใจ  ทำให้เป็นทุกข์  ทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕  

ขันธ์  ๕  คืออะไร

ขันธ์ ๕  คือ  ส่วนประกอบของชีวิตของสัตว์โลก  อันได้แก่  ร่างกายและจิตใจ  มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  นี่คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในทุกสัตว์ ทุกบุคคล หมายถึง ขันธ์ ๕  แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  คือ รูปกับนาม 

          รูป คือ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ประกอบไปด้วยอาการ ๓๒  (ตามบททวัตติงสาการะปาฐัง)  เกิดจากการรวมตัวของธาตุ ๔ คือ  ดิน น้ำ ลม ไฟ  รวมถึงทางอาหารที่เรารับประทาน  น้ำที่เราดื่มกิน  อากาศที่เราสูดเข้าไป  (ลม)  แล้วมารวมตัวกันเป็นธาตุ ๔   ธาตุ  ๔  ก็เท่ากับ  อาการ  ๓๒

          ดังนั้น  ถ้าในร่างกายคนเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็เท่ากับว่าเป็นลักษณะอาการไม่ครบ ๓๒  ในส่วนของรูป  ซึ่งรูปเหล่านี้นำไปสู่ภาวะแห่งความทุกข์หากเรายึดมั่นถือมั่นกับมันครับ

ที่มา/อ้างอิง  บทสวดมนต์ ในหนังสือสวดมนต์ทำวัตร  วัดบ้านกอก  ตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี