วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

            รวมภาพต่าง ๆ มาจัดทำเป็นภาพยนตร์ให้นักเรียนได้รับชม  “กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๔  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์”   ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  ขอชมเชยนักเรียนทุกคนด้วยความจริงใจ มา ณ  โอกาสนี้    ปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เรียบง่าย  ไม่ให้เสียเวลาเรียนนักเรียน  มุ่งให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างสูงสุดให้สำหรับนักเรียนแต่ละคน   โดยจัดกิจกรรมในช่วงพักกลางวัน  ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ  เขียนเรียงความ  นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  หนังสือเล่มเล็ก  เล่านิทานพื้นบ้าน  ตัวต่ออักษรภาษาำไทย  และการแต่งคำขวัญวันภาษาไทย  ระหว่างวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  –  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔   ขอเชิญรับชม ครับ

หากประสงค์รับชมคลิกที่นี่  คลิก

วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย : หยุดใช้ภาษาวิบัติ

ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย : หยุดใช้ภาษาวิบัติ  :  มาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

ละครสั้น : ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

   ในหน้านี้ครูขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับละครสั้นที่เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนเสนา  “เสนาประสิทธิ์”  ซึ่งได้นำเสนอแง่คิดในการใช้ภาษาไทยที่ผิด ๆ  มาฝากนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์   เพื่อให้นักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง   เมื่อรู้ว่าผิดแล้วตามอย่างละครสั้น  ตั้งแต่วันนี้ไปนักเรียนเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องช่วยชาติไทยรู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

ละครบนเวที

ภาษาของเรา

         เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์  วันนี้ขอนำคำประพันธ์ที่ครูได้ประพันธ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนมาให้อ่านกัน ด้วยถือว่าเป็นงานเขียนที่ไม่เคยล้าหลังเนื่องจากการแต่งคำประพันธ์ครั้งนั้นมาจากแรงบันดาลใจที่ครูคิดว่าหากเรามีความรักและหวงแหนภาษาไทยเราต้องแสดงอะไรให้เป็นที่ประจักษ์   จึงได้นำสิ่งนี้มาเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้เข้าใจถึงความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนไทยทั้งชาติ  ซึ่งภาษาไทยของเรานั้นมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  โดยสรุปแล้วการที่เราจะรักษาภาษาประจำชาติของเราไว้ให้ดำรงอยู่ก็คือต้องมีใจที่จะช่วยกันรักษาและร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั่นเอง ครับ

ภาษาของเรา อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบของอักษรไทยและความสำคัญของอักษรไทย

          วันนี้เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์ของนำนักเรียนทุกคนมาเรียนรูปแบบของอักษรไทยและความสำคัญของตัวอักษรไทย    ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยของเรา  ดังนั้นเราจึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามแบบฉบับของไทยเรา  เช่น

        ๑.  การเขียนตัวอักษรไทย  ควรใช้ตามรูปแบบตัวอักษรไทยใน  ๑๐  แบบหลัก ๆ หรือเป็นตัวอักษรที่มีหัว   ไม่ควรใช้แบบตามใจตนหรือใช้แบบตามอักษรในภาษาอื่น

รูปแบบการเขียนอักษรไทย   มีอยู่ด้วยกัน  ๑๐  แบบ  ได้แก่

๑. ตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ  เป็นแบบที่กระทรวงธรรมการใช้ฝึกหัดคัดลายมือของนักเรียนในสมัยก่อน

๒. ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ เป็นแบบหัวเหลี่ยม ใช้ในราชการ มีความสวยงามใช้ในการเขียนประกาศเกียรติยศต่าง ๆ

๓. ตัวอักษรแบบพระยาผดุงวิทยาเสริม เพื่อใช้ฝึกเด็กให้เขียนหรือคัดลายมือ หลังจากเรียนอ่านพยัญชนะถูกต้องแล้ว

๔. ตัวอักษรแบบโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ จัดทำเป็นแบบคัดลายมือของโรงเีรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙

๕. ตัวอักษรแบบโรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยนำลายมือของอาจารย์มงคล สุพรรณรัตน์ มาดัดแปลงทำเป็นแบบฝึกหัดคัดลายมือของโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ เป็นต้่นมา  

๖. ตัวอักษรแบบภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพื่อให้ครูฝึกสอนสอนนำไปใช้ต่อการฝึกเด็กนักเรียน และใช้เป็นแบบฝึกหัดคัดลายมือของนิสิตที่จะนำไปใช้สอนลูกศิษย์เมื่อจบเป็นครู

๗. ตัวอักษรแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวอักษรตามงานวิจัยของอาจารย์วรรณี โสมประยูร พุทธศักราช ๒๕๑๔

๘. ตัวอักษรแบบที่สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติใช้พัฒนาลายมือของนักเรียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕

๙. ตัวอักษรแบบที่ใช้ในโครงการพัฒนาการเขียนลายมือ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๐. ตัวอักษรแบบชนะเลิศการประกวดรูปแบบอักษรไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองศิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙

        ๒.   การพูด  ควรพูดให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักการออกเสียงคำและการสื่อความหมายของคำในประโยค

         ๓.   จิตใจ   ต้องเห็นคุณค่าในภาษาไทยของเรา  รักและหวงแหน  ใช้ให้ถูกต้องเพื่อจะให้ภาษาไทยของเราเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย  เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้และได้สืบสานต่อตลอดไปอย่างไม่อับอายชาติอื่นใด

วิดีโอเพื่อการศึกษา :  รูปแบบอักษรไทย

Video for education : Thai fonts

วันภาษาไทยแห่งชาติ

                หลังจากที่นักเรียนรู้จักวันสำคัญของภาษาไทย  เช่น  วันสุนทรภู่ไปแล้ว  ครั้งนี้มารู้จักกับวันสำคัญทางภาษาไทยอีกวันหนึ่งนะครับ  นั่นคือ  วันภาษาไทยแห่งชาติ   วันภาษาไทยแห่งชาติมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร  มาทราบกันตอนนี้เลยครับ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

(ตรงกับวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี)

 

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

                สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในปี  ๒๕๔๒  ได้ประกาศให้วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี  เป็น  “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  โดยถือกำหนดจากวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนั้น  พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับภาษาไทยและการรักษาภาษาไทยให้บริสุทธิ์  ซึ่งได้แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่มีต่อการใช้ภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง  ความว่า

            “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”  อ่านเพิ่มเติม