ภาษาของเรา

         เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์  วันนี้ขอนำคำประพันธ์ที่ครูได้ประพันธ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนมาให้อ่านกัน ด้วยถือว่าเป็นงานเขียนที่ไม่เคยล้าหลังเนื่องจากการแต่งคำประพันธ์ครั้งนั้นมาจากแรงบันดาลใจที่ครูคิดว่าหากเรามีความรักและหวงแหนภาษาไทยเราต้องแสดงอะไรให้เป็นที่ประจักษ์   จึงได้นำสิ่งนี้มาเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้เข้าใจถึงความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนไทยทั้งชาติ  ซึ่งภาษาไทยของเรานั้นมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  โดยสรุปแล้วการที่เราจะรักษาภาษาประจำชาติของเราไว้ให้ดำรงอยู่ก็คือต้องมีใจที่จะช่วยกันรักษาและร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั่นเอง ครับ

ภาษาของเรา อ่านเพิ่มเติม