รูปแบบของอักษรไทยและความสำคัญของอักษรไทย

          วันนี้เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์ของนำนักเรียนทุกคนมาเรียนรูปแบบของอักษรไทยและความสำคัญของตัวอักษรไทย    ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยของเรา  ดังนั้นเราจึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามแบบฉบับของไทยเรา  เช่น

        ๑.  การเขียนตัวอักษรไทย  ควรใช้ตามรูปแบบตัวอักษรไทยใน  ๑๐  แบบหลัก ๆ หรือเป็นตัวอักษรที่มีหัว   ไม่ควรใช้แบบตามใจตนหรือใช้แบบตามอักษรในภาษาอื่น

รูปแบบการเขียนอักษรไทย   มีอยู่ด้วยกัน  ๑๐  แบบ  ได้แก่

๑. ตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ  เป็นแบบที่กระทรวงธรรมการใช้ฝึกหัดคัดลายมือของนักเรียนในสมัยก่อน

๒. ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ เป็นแบบหัวเหลี่ยม ใช้ในราชการ มีความสวยงามใช้ในการเขียนประกาศเกียรติยศต่าง ๆ

๓. ตัวอักษรแบบพระยาผดุงวิทยาเสริม เพื่อใช้ฝึกเด็กให้เขียนหรือคัดลายมือ หลังจากเรียนอ่านพยัญชนะถูกต้องแล้ว

๔. ตัวอักษรแบบโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ จัดทำเป็นแบบคัดลายมือของโรงเีรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙

๕. ตัวอักษรแบบโรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยนำลายมือของอาจารย์มงคล สุพรรณรัตน์ มาดัดแปลงทำเป็นแบบฝึกหัดคัดลายมือของโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ เป็นต้่นมา  

๖. ตัวอักษรแบบภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพื่อให้ครูฝึกสอนสอนนำไปใช้ต่อการฝึกเด็กนักเรียน และใช้เป็นแบบฝึกหัดคัดลายมือของนิสิตที่จะนำไปใช้สอนลูกศิษย์เมื่อจบเป็นครู

๗. ตัวอักษรแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวอักษรตามงานวิจัยของอาจารย์วรรณี โสมประยูร พุทธศักราช ๒๕๑๔

๘. ตัวอักษรแบบที่สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติใช้พัฒนาลายมือของนักเรียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕

๙. ตัวอักษรแบบที่ใช้ในโครงการพัฒนาการเขียนลายมือ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๐. ตัวอักษรแบบชนะเลิศการประกวดรูปแบบอักษรไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองศิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙

        ๒.   การพูด  ควรพูดให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักการออกเสียงคำและการสื่อความหมายของคำในประโยค

         ๓.   จิตใจ   ต้องเห็นคุณค่าในภาษาไทยของเรา  รักและหวงแหน  ใช้ให้ถูกต้องเพื่อจะให้ภาษาไทยของเราเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย  เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้และได้สืบสานต่อตลอดไปอย่างไม่อับอายชาติอื่นใด

วิดีโอเพื่อการศึกษา :  รูปแบบอักษรไทย

Video for education : Thai fonts