วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

            รวมภาพต่าง ๆ มาจัดทำเป็นภาพยนตร์ให้นักเรียนได้รับชม  “กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๔  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์”   ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  ขอชมเชยนักเรียนทุกคนด้วยความจริงใจ มา ณ  โอกาสนี้    ปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เรียบง่าย  ไม่ให้เสียเวลาเรียนนักเรียน  มุ่งให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างสูงสุดให้สำหรับนักเรียนแต่ละคน   โดยจัดกิจกรรมในช่วงพักกลางวัน  ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ  เขียนเรียงความ  นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  หนังสือเล่มเล็ก  เล่านิทานพื้นบ้าน  ตัวต่ออักษรภาษาำไทย  และการแต่งคำขวัญวันภาษาไทย  ระหว่างวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  –  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔   ขอเชิญรับชม ครับ

หากประสงค์รับชมคลิกที่นี่  คลิก

วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์