ตัวอย่างคำตาย

ตัวอย่างคำตาย

แม่ ก กา  >>   นะคะ   จ๊ะ  จ้ะ   มิ   เลอะเทอะ  เตะ  แปะ  จุ  โต๊ะ  เหาะ  ฯลฯ

แม่  กก    >>   รัก  วรรค   นาค   เมฆ   แยก   ฤกษ์   สุข   โภค   ฯลฯ

แม่  กด    >>   เทิด  เดช   (บัณ)ฑิต  เลศ   กิเลส   เหตุ   สบถ  ประดิษฐ์    อิฐ   โกศ   ครุฑ   ก๊าซ   ฟอส(ฟอ)รัส  พิษ  ฯลฯ

แม่  กบ    >>   นิพ(พาน)   ลพ    เสพ    โลภ     สาป   ยิป(ซี)   กราบ  ยับ    ฯลฯ

สรุป 

คำตาย คือ 

๑)   คำที่ประสมด้วยเสียงสระสั้น  (รัสสระ) ในมาตราแม่ ก กา โดยไม่มีตัวสะกด   หรือ

๒)   เป็นคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก  กด  และ  กบ

โดยครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

เผยแพร่เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔