ตัวอย่างคำเป็น

ตัวอย่างคำเป็น

แม่ ก กา  >>  ยา  จ๋า  มี  ดู  โบ  โหล  แก้  เปล  หารือ  เธอ   ฯลฯ

แม่  กง    >>   บ่าง  สิง  ฟุ้ง  โลง  แห้ง   เก้ง   อึ้ง  หนึ่ง   เพลิง  ฯลฯ

แม่  กน    >>   ฝัน  สาร   กาฬ   กัลป์   ญาณ   (สา)มัญ   เทอญ   (ส)วรรค์   บรร(ทม)   ฟืน  ฯลฯ

แม่  กม    >>   ยำ  (มีเสียงตัวสะกด แม่ กม)   กรรม  เกม   โสม   เทอม   เริ่ม   ดื่ม   สัม(ฤทธิ์)   สาม   ริม   ซึม   เล็ม   แกรม    ทูม   ก้อม   ฯลฯ

แม่  เกย    >>   ไกล   ให้   ไสย  (มีเสียงตัวสะกด แม่ เกย)   ควาย   โบย  เฉยเมย       ฯลฯ

แม่  เกอว    >>   เต่า   (มีเสียงตัวสะกด แม่ เกอว)   แมว  เหมียว  เคี้ยว  ข้าว  แล้ว  เอว   ฉิว   ฯลฯ

สรุป 

คำเป็น คือ 

๑)   คำที่ประสมด้วยเสียงสระยาว (ทีฆสระ) ในแม่ ก กา โดยไม่มีตัวสะกด  หรือ

๒)   เป็นคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กง  กน  กม  เกย  และ  เกอว  รวมทั้งสระเกินทั้ง ๔ สระ ได้แก่ อำ ใอ ไอ เอา  (เนื่องจากสระเหล่านี้มีเสียงตัวสะกดรวมอยู่ด้วย)

โดยครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

เผยแพร่เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔