ภาษาไทย : ความงามของภาษา

             เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์วันนี้  ขอนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง  “ภาษาไทย  :  ความงามของภาษาไทย”  ซึ่งภาษาไทยเรานั้นมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว  ดังนั้นภาษาไทยของเราจึงมีความงามและความไพเราะ  ซึ่งความงามและความไพเราะเกิดจากการใช้คำและเสียงของวรรณยุกต์ซึ่งมีถึง  ๕  เสียงปรากฏอยู่ในภาษาของไทยเราว่าด้วยเรื่องเสียง  นั่นเอง   พร้อมแล้วเริ่มอ่านเพื่อจับใจความสำคัญจากเรื่องนี้ได้เลยครับ 

ความงามของภาษา

ความหมายของคำว่าภาษา

ภาษา หมายถึง การพูด การแสดงออกเพื่อสื่อความหมายอย่างเป็นระบบ อ่านเพิ่มเติม