รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  (ครูแบงก์)

หนังสืออ่านนอกเวลา  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่นักเรียนควรทราบ

       วันนี้ขอเสนอรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่นักเรียนควรรู้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียบร้อยแล้ว   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกที่ภาพเอกสารเพื่อไปดูมุมมองใหม่แบบขยาย