อักษรต่ำ

อักษรต่ำ

         อักษรต่ำ  มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ได้แก่

ค ฅ ฆ ง

        ช ซ ฌ ญ

        ฑ ฒ ณ ท ธ น
พ ฟ ภ ม

        ย ร ล  ว ฬ ฮ

อักษรต่ำที่นิยมนำมาผันอักษร คือ ค ง ช ท น พ ฟ ม ย ร ล ว
อักษรต่ำ  แยกออกเป็น  อักษรคู่  และ  อักษรเดี่ยว เพื่อประโยชน์ในการผันอักษรให้ครบ  ๕  เสียง  ดังนี้

         อักษรคู่  มีทั้งหมด ๑๔ ตัว ได้แก่

ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
โดยอักษรคู่นี้ต้องผันเสียงทำหน้าที่ร่วมกับอักษรสูง  (พิจารณาตามหน่วยเสียง)  ดังนี้

                 /ค/   ค ฅ ฆ           ผันอักษรร่วมกับ  ข

                 /ช/   ช ฌ             ผันอักษรร่วมกับ  ฉ

                 /ซ/   ซ                ผันอักษรร่วมกับ  ส

                /ท/   ฑ ฒ ท ธ       ผันอักษรร่วมกับ  ถ

                /พ/   พ  ภ             ผันอักษรร่วมกับ  ผ

                /ฟ/   ฟ                 ผันอักษรร่วมกับ  ฝ

                /ฮ/   ฮ                  ผันอักษรร่วมกับ  ห

อักษรเดี่ยว  มีทั้งหมด ๑๐ ตัว ได้แก่

ง  ญ  ณ  น  ม   ย   ร   ล  ว  ฬ

บทสำหรับจำอักษรเดี่ยว (ครูคิดเอง หากนักเรียนต้องการจดจำคำอื่นก็สามารถแต่งเองได้ นะครับ)     เงิน  ญวน  เณร นำ มา  ไร้ ลาย ว่าว จุฬา

                  โดยอักษรเดี่ยวนี้ต้องผันเสียงทำหน้าที่ร่วมกับอักษร  “อ  และ  ห”  อันทำหน้าที่เป็นอักษรนำเพื่อผันอักษรให้ครบ ๕ เสียง

                 ด้วยความประสงค์ให้นักเรียนทุกคนจดจำได้อย่างง่าย-เข้าใจ  นำไปใช้ได้ตลอดไป

จาก  ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

อักษรสูง

อักษรสูง

         อักษรสูง  มีทั้งหมด ๑๑ ตัว ได้แก่

ข   ฃ   ฉ   ฐ   ถ   ผ   ฝ   ศ   ษ   ส   ห

อักษรสูงที่นิยมนำมาผันอักษรมี  ๗  ตัว คือ ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห
ส่วนอักษร  ฃ  ฐ  ษ  ศ   ไม่นิยมนำมาผันอักษร

         วิธีการท่องจำอักษรสูงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ทักษะพุทธิพิสัยขั้นสูงต่อไป  หมั่นฝึกว่า

         บทสำหรับจำอักษรสูง  (ครูคิดเอง หากนักเรียนต้องการจดจำคำอื่นก็สามารถแต่งเองได้ นะครับ)    ไข่  (ฃ)  ขวด   ฉิ่ง   ฐาน  ถุง  ผึ้ง  ฝา  (ศ ษ ส) สามสอ  หาย
         หรือ    ฃ (ขวด)  ของ   ฉัน   ถูก   ผี  เศรษฐี (ศษฐ)    ฝัง   สาป  หาย

อักษรกลาง

อักษรกลาง   

         อักษรกลาง  มีทั้งหมด ๙ ตัว  ได้แก่
ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ

อักษรกลางที่นิยมนำมาผันอักษร มี ๗ ตัว นะครับ  ได้แก่อักษร     ก จ ด ต บ ป และ  อ    ส่วนอักษร   ฎ และ  ฏ   นั้นไม่นิยมนำมาผันอักษร

วิธีการท่องจำอักษรกลางเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ทักษะพุทธิพิสัยขั้นสูงต่อไป  หมั่นฝึกว่า   ไก่  จิก  เด็ก  ตาย   (ฎ ฏ)   บน  ปาก   โอ่ง  (นิยมท่องกันแบบนี้)
หรือ    นักเรียนคนไหนต้องการสร้างคำอื่น ๆ  เพื่อเป็นหลักแห่งการท่องจำก็ย่อมทำได้ ไม่ผิดนะครับ)

อักษรสามหมู่ (อักษร 3 หมู่)

อักษรสามหมู่ (อักษร 3 หมู่)  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ไตรยางศ์

อักษรสามหมู่  ได้แก่
   อักษรกลาง

   อักษรสูง
   อักษรต่ำ

อ่านเพิ่มเติม