อักษรกลาง

อักษรกลาง   

         อักษรกลาง  มีทั้งหมด ๙ ตัว  ได้แก่
ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ

อักษรกลางที่นิยมนำมาผันอักษร มี ๗ ตัว นะครับ  ได้แก่อักษร     ก จ ด ต บ ป และ  อ    ส่วนอักษร   ฎ และ  ฏ   นั้นไม่นิยมนำมาผันอักษร

วิธีการท่องจำอักษรกลางเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ทักษะพุทธิพิสัยขั้นสูงต่อไป  หมั่นฝึกว่า   ไก่  จิก  เด็ก  ตาย   (ฎ ฏ)   บน  ปาก   โอ่ง  (นิยมท่องกันแบบนี้)
หรือ    นักเรียนคนไหนต้องการสร้างคำอื่น ๆ  เพื่อเป็นหลักแห่งการท่องจำก็ย่อมทำได้ ไม่ผิดนะครับ)