อักษรต่ำ

อักษรต่ำ

         อักษรต่ำ  มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ได้แก่

ค ฅ ฆ ง

        ช ซ ฌ ญ

        ฑ ฒ ณ ท ธ น
พ ฟ ภ ม

        ย ร ล  ว ฬ ฮ

อักษรต่ำที่นิยมนำมาผันอักษร คือ ค ง ช ท น พ ฟ ม ย ร ล ว
อักษรต่ำ  แยกออกเป็น  อักษรคู่  และ  อักษรเดี่ยว เพื่อประโยชน์ในการผันอักษรให้ครบ  ๕  เสียง  ดังนี้

         อักษรคู่  มีทั้งหมด ๑๔ ตัว ได้แก่

ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
โดยอักษรคู่นี้ต้องผันเสียงทำหน้าที่ร่วมกับอักษรสูง  (พิจารณาตามหน่วยเสียง)  ดังนี้

                 /ค/   ค ฅ ฆ           ผันอักษรร่วมกับ  ข

                 /ช/   ช ฌ             ผันอักษรร่วมกับ  ฉ

                 /ซ/   ซ                ผันอักษรร่วมกับ  ส

                /ท/   ฑ ฒ ท ธ       ผันอักษรร่วมกับ  ถ

                /พ/   พ  ภ             ผันอักษรร่วมกับ  ผ

                /ฟ/   ฟ                 ผันอักษรร่วมกับ  ฝ

                /ฮ/   ฮ                  ผันอักษรร่วมกับ  ห

อักษรเดี่ยว  มีทั้งหมด ๑๐ ตัว ได้แก่

ง  ญ  ณ  น  ม   ย   ร   ล  ว  ฬ

บทสำหรับจำอักษรเดี่ยว (ครูคิดเอง หากนักเรียนต้องการจดจำคำอื่นก็สามารถแต่งเองได้ นะครับ)     เงิน  ญวน  เณร นำ มา  ไร้ ลาย ว่าว จุฬา

                  โดยอักษรเดี่ยวนี้ต้องผันเสียงทำหน้าที่ร่วมกับอักษร  “อ  และ  ห”  อันทำหน้าที่เป็นอักษรนำเพื่อผันอักษรให้ครบ ๕ เสียง

                 ด้วยความประสงค์ให้นักเรียนทุกคนจดจำได้อย่างง่าย-เข้าใจ  นำไปใช้ได้ตลอดไป

จาก  ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์