ประเมินจากผู้เรียน

จบแล้วครับในการเรียนเรื่อง  “เขียนคำไทยให้ถูกต้อง”   จากการที่นักเรียนค่อย ๆ ศึกษา  จดจำรูปคำ  แล้ววิเคราะห์ในการใช้ภาษาไทยของเราในชีวิตประจำวันกับหลักการเขียนคำไทย แ้ล้ว   นักเรียนจะพบว่ามีจำนวนคำไทยไม่น้อยที่เราใช้ผิดโดยการเขียนที่ผิดไปจากหลัก การเขียนคำไทยให้ถูกต้อง  ดังนั้น  เราต้องมาล้างความจำในสมองเราใหม่นะครับ  ต่อไปนี้จดจำแต่สิ่งที่ถูกต้องให้กับตนเอง    เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์เรื่องนี้แล้ว  ช่วยตอบแบบสอบถามหลังเรียนเพื่อเป็นการประเมินตนเองให้ครูทราบด้วยนะครับ

คำไทย : หมวด ห-อ

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ห

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

หงส์ หงษ์
หญ้าฝรั่น หญ้าฝรั่ง
หมาใน หมาไน
หมูหย็อง หมูหยอง
หยักศก หยักโศก
หยากไย่ หยากใย่
หลับใหล หลับไหล
หลุดลุ่ย หลุดรุ่ย
หอมหวน หอมหวล
หินชนวน หินชะนวน
เหม็นสาบ เหม็นสาป
เหล็กใน เหล็กไน
เหลวไหล เหลวใหล
ใหลตาย ไหลตาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  อ

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

อนุญาต อนุญาติ
อเนก เอนก
อเนจอนาถ อเน็จอนาถ, อเนจอนาจ
อโนดาต อโนดาด
อภิชาต อภิชาติ
อภิรมย์ อภิรมณ์
ออกซิเจน อ๊อกซิเจน
อะลุ่มอล่วย อลุ่มอล่วย
อะไหล่ อะหลั่ย,  อาหลั่ย
อัตคัด อัตคัต
อาชาไนย อาชาไน
อาเซียน เอเชียน
อารมณ์ อารมย์
อาสน์สงฆ์ อาจสงฆ์,  อาสนสงฆ์
อำมหิต อำมะหิต
อินทรธนู อินทร์ธนู
อิริยาบถ อริยาบท
อิเล็กทรอนิกส์ อีเล็คโทรนิคส์
อิสรภาพ อิสระภาพ
อุตสาหพยายาม อุตสาหะพยายาม
อุปการคุณ อุปการะคุณ
อุโมงค์ อุโมง
เอเชีย เอเซีย
ไอศกรีม ไอสครีม

คำไทย : หมวด ศ-ส

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ศ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา ศิลปะศึกษา
ศิลปะ ศิลป
ศิลปะการแสดง ศิลปการแสดง
ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศ
โศกเศร้า โศรกเศร้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ส

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

สกัด สะกัด
สถิต สถิตย์
สนุกเกอร์ สนุ๊กเกอร์
สบงจีวร สะบงจีวร
สบาย สะบาย (เหมือนภาษาลาว)
สมดุล สมดุลย์
สมุห์บัญชี สมุหบัญชี
สร้างสรรค์ สร้างสรร
สะกิด สกิด
สะบัด สบัด
สะอิ้ง สอิ้ง
สักการบูชา สักการะบูชา
สักหลาด สักกะหลาด
สังเกต สังเกตุ (ไปจำรูปคำว่า เหตุ)
สังเขป สังเขบ
สังวร สังวรณ์
สังวาล สังวาลย์
สัณฐาน สันฐาน
สับปะรด สัปรด, สับปะรส
สัปหงก สับปะหงก
สากกะเบือ สากกระเบือ
สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์
สาธารณสุข สาธารณะสุข
สานุศิษย์ ศานุศิษย์
สาบสูญ สาปสูญ
สาปแช่ง สาบแช่ง
สายสิญจน์ สายสิน, สานสิญ
สารทุกข์สุกดิบ สาระทุกข์สุขดิบ
สำอาง สำอางค์
สิงโต สิงห์โต
สินเธาว์ สินเทา
สุญญากาศ สูญญากาศ
สุพรรณบัฏ สุพรรณบัตร
สุหนัต สุหนัด
สูญเสีย ศูนย์เสีย
เสกสรร เสกสรรค์
เสลด สะเหลด
เสียศูนย์ เสียสูญ
แสตมป์ สแตมป์

 

 

คำไทย : หมวด ว

รวมคำที่เขียนถูกต้อง

รวมคำที่เขียนผิดกันบ่อยมาก

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ว

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

วันทยหัตถ์ วันทยาหัตถ์ (เรามักจะไปจำรูปคำวันทยาวุธ)
วารดิถี วาระดิถี
วิกฤตการณ์, วิกฤติการณ์ วิกฤตการ
วิ่งเปี้ยว วิ่งเปรี้ยว
วิ่งผลัด วิ่งผัด
วิญญาณ วิญญาน
วิตถาร วิตฐาน,  วิตถาน
วิปลาส วิปลาศ
วิปัสสนา วิปัสนา
วิพากษ์ วิพากย์
วิไล  (งาม) วิลัย (ย่อยยับ)
วีดิทัศน์ วิดีทัศน์,  วีดีทัศน์,
เวนคืน เวรคืน

คำไทย : หมวด ล

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ล

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ลดราวาศอก ลดลาวาศอก
ลมปราณ ลมปราน
ลอกแลก ล่อกแล่ก,  ล็อกแล็ก
ลออ ละออ
ละมุนละไม ละมุลละมัย
ละโมบโลภมาก ละโมภโลภมาก
ลักปิดลักเปิด ลักกะปิดลักกะเปิด
ลาดตะเวน ลาดตระเวณ
ลายเซ็น ลายเซ็นต์
ลำไย ลำใย
ลิดรอน ริดรอน
ลูกนิมิต ลูกนิมิตร
เล่นพิเรนทร์ เล่นพิเรน
เลิกรา เลิกลา
โล่ โล่ห์
โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัฒน์
ไล่เลี่ย ไล่เรี่ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำไทย : หมวด ย-ร

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ย

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ยรรยง ยรรยงค์
ย่อมเยา ย่อมเยาว์
ยุงก้นปล่อง ยุงก้นป่อง

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ร

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

รนหาที่ ลนหาที่
รยางค์ ระยาง
ร่วง  (ใบไม้ร่วง) ล่วง  (ล่วงเลยแล้ว)
รสชาติ รสชาด
รักษาการ  (ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว เช่น ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) รักษาการณ์  (ดูแลเหตุการณ์  เช่น  เข้าเวรยามรักษาการณ์)
รังสี รังษี
ราญรอน รานรอน
ราดยางถนนให้เป็นถนนลาดยาง ลาดยางถนนให้เป็นถนนราดยาง
ราศี ราษี
รื่นรมย์ รื่นรมณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำไทย : หมวด ฟ-ม

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ฟ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ฟั่นเชือก ควั่นเชือก,  ฟั้นเชือก, ฝั้นเชือก

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ภ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ภวังค์ พะวัง
ภาคภูมิใจ พากพูมิ
ภาพยนตร์ ภาพยนต์
ภารกิจ ภาระกิจ
ภูตผีปีศาจ ภูติผีปีศาจ

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ม

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

มงกุฎ มงกุฏ
มณฑป มนฑป
มรณกรรม มรณะกรรม
มลายู มาลายู
มหรสพ มหรศพ
มหาหิงคุ์ มหาหิงค์, มหาหิงส์
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศน์
มังสวิรัติ มังสวิรัต
มานุษยวิทยา มนุษยวิทยา
ม่าเหมี่ยว มะเหมี่ยว
แมงกะพรุน แมงกระพรุน
ไมยราบ (ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนาม) ไมยราพ