คำไทย : หมวด พ

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  พ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

พยักพเยิด พะยักพะเยิด
พรรณนา พรรณา
พร้อมเพรียง พร้อมเพียง
พรางตา พลางตา
พลัดพราก พลัดพลาก
พลิ้ว พริ้ว
พหูสูต พหูสูตร
พะแนง แพนง
พะยอม พยอม
พังทลาย พังทะลาย
พันทาง พันธุ์ทาง
พาณิชยการ (การค้าขาย) พณิชยการ
พิศวง พิสวง
พิศวาส พิสวาท,  พิศวาท
พิสดาร พิศดาร
พิสมัย พิศมัย
พุดตาน พุดตาล, พุทธตาล
พุทธชาด พุทธชาติ
เพชฌฆาต เพชรฆาต
เพิ่มพูน เพิ่มพูล
เพียบพร้อม เพรียบพร้อม
โพยม พะโยม
โพสพ โพสภ